Visie

Zorg verbindt

De (geestelijke) gezondheidszorg wordt geconfronteerd met maatschappelijke en beleidsmatige evoluties die vragen om innoverende en krachtige oplossingen. Als organiek antwoord op deze uitdaging werden de krachten van UZ Leuven/KU Leuven en UC Sint-Jozef gebundeld in een nieuwe organisatie, Z.org KU Leuven. Vanuit zowel haar psychiatrische ziekenhuis, het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, als haar psychiatrisch verzorgingstehuis en vanuit haar gelieerde initiatieven zoals Beschut Wonen en CGG, wil Z.org KU Leuven een geïntegreerd zorgconcept uitbouwen waarbij de individuele patiënt en zijn/haar context centraal staat. Z.org KU Leuven, en in het bijzonder haar ziekenhuisfaciliteit, bouwt vanuit een academisch perspectief mee aan innovatie in de geestelijke gezondheidszorg.

 

UPC KU Leuven heeft volgende visie voor ogen:

Excellentie in zorg

Het is de ambitie van het UPC KU Leuven de psychisch lijdende patiënt, met welke culturele achtergrond ook, de best mogelijke klinische zorg te bieden. Hierbij wordt de zorgrelatie met de individuele persoon centraal gesteld en wordt een persoonsgerichte en gepersonaliseerde psychische zorg op maat verleend. Hierbij worden de naasten, zo gewenst, nauw betrokken. De diensten Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie vormen de kern van de werking rond deze drie patiënten-doelgroepen. Deze diensten streven naar excellentie in de klassieke zorgverlening en naar innovatie op het vlak van diagnostiek en behandeling, door stimulatie van klinisch wetenschappelijk en translationeel onderzoek en door aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Het UPC KU Leuven laat ruimte voor een diversiteit van benaderingen die een diagnostische of therapeutische toegevoegde waarde hebben voor de patiëntenzorg. Er wordt blijvend ingezet op de continuïteit van de zorgrelatie met de individuele patiënt via het ambulante aanbod.

Het UPC KU Leuven maakt gebruik van hoogtechnologische toepassingen uit genetica, beeldvorming, neurofysiologie en psychofarmacologie en combineert dit met de vernieuwende psychosociale inzichten. Het zet dan ook in op een interdisciplinaire werking en het stimuleren van een geïntegreerde benadering van somatische, psychiatrische en psychosociale zorg. Hierbij organiseert het zich via een op evidentie en waarden gebaseerde uitbouw van zorgprogramma’s, en is terughoudend met het gebruik van vrijheidsbeperkende beschermingsmaatregelen.

In de eigen regio bouwt het UPC KU Leuven een exemplarisch innovatief model van geestelijke gezondheidszorg voor geheel Vlaams-Brabant uit, met daarnaast aandacht voor de samenwerking met partners in de geestelijke gezondheidszorg in het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Het UPC KU Leuven profileert zich supraregionaal als derdelijnscentrum vanuit een aantal historisch sterke uitgebouwde zorgprogramma’s, en wenst dit uit te breiden naar nog meer complexe doelgroepen en naar programma’s met hoge maatschappelijk relevantie in de geestelijke gezondheidszorg.

Het inzetten op vermaatschappelijking van zorg zal leiden tot een intensifiëring van de intramurale zorg met kortere verblijfsduren en een versterking van het psychotherapeutisch aanbod met complexere zorgprofielen.

Een vermaatschappelijkte en toegankelijke zorg

Z.org KU Leuven zet in op vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Ze beoogt de behandeling en begeleiding van patiënten, die zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de noden, mogelijkheden en verwachtingen van de individuele patiënt. De organisatie van de zorg gebeurt in de maatschappij zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de patiënt, door middel van een netwerk van voorzieningen die naadloos op elkaar aansluiten gaande van preventie en vroegdetectie over ambulante en intramurale zorg tot begeleiding van psychosociale re-integratie. Naast medisch-psychiatrische en psychologische begeleiding maken ook sociale opvang en begeleiding inzake wonen en werken evenals inzake de bredere socioculturele integratie deel uit van de zorg. Vanuit een herstelgerichte visie wordt de patiënt met zijn ervaringsexpertise betrokken bij de planning van de begeleiding en wordt de focus uitgebreid van symptomen en dysfuncties naar sterkten en mogelijkheden van de patiënt.

Het UPC KU Leuven was pionier voor deze beweging inzake de Volwassenenpsychiatrie, wil dat ook zijn voor de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en bereidt deze beweging ook voor met de Ouderenpsychiatrie. Het UPC KU Leuven is bereid om een significant aantal ziekenhuisbedden om te zetten in ambulante en out-reachende werking; het geeft input aan de bevoegde overheden om hiertoe een duidelijk beleidskader en passende randvoorwaarden te voorzien. Ter ondersteuning van dit zorgsysteem van vermaatschappelijking dienen aangepaste informatie- en communicatiesystemen te worden uitgewerkt.

Anno 2015 wordt 1 op de 4 Vlamingen (referentie) geconfronteerd met problemen inzake psychisch welbevinden. Niet tegenstaande de veelheid aan initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg kenmerkt de sector zich door een blijvend capaciteitsprobleem. Het UPC KU Leuven sluit geen doelgroepen uit en heeft de ambitie om voor alle patiënten, eventueel via doorverwijzing in zijn netwerk, een vlotte toegankelijkheid te waarborgen in geval van crisis of urgentie, voor diagnostiek en voor langdurige zorg. Het UPC KU Leuven heeft een collegiale samenwerking met de eerste lijn en met doorverwijzende disciplines, en verhoogt hierbij de overzichtelijkheid van het zorgaanbod. Het UPC KU Leuven zet in op de verdere ontwikkeling van liaisonpsychiatrische functies en creëert door de uitbouw van het medisch centrum op campus Kortenberg en brugfuncties met meerdere specialismes van UZ Leuven een laagdrempelig psychiatrisch, psychotherapeutisch en somatisch zorgaanbod voor de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Het UPC KU Leuven zet ook blijvend in op langdurige psychotherapeutische zorg binnen haar faciliteiten.

Zorg vanuit een academische opdracht

De zorgopdrachten van KU Leuven worden opgenomen door UZ Leuven en Z.org KU Leuven. Z.org KU Leuven bestuurt het UPC KU Leuven dat de ambitie heeft om als geassocieerd psychiatrisch ziekenhuis de drieledige opdracht inzake zorg, wetenschappelijke ontwikkeling en onderwijs op te nemen, naast haar maatschappelijke dienstverlening. Haar drie medische diensten (Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie) zijn de hoekstenen van het UPC KU Leuven, en vormen tevens ook de psychiatrische diensten van UZ Leuven.

De organieke inbedding van Z.org KU Leuven in KU Leuven laat toe om in continuïteit samen te werken met collega’s van het UZ Leuven en van de universiteit.

De aanwezigheid van een gedeelte van de activiteiten van het UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg verankert de psychiatrie in de dynamiek van het UZ/KU Leuven Health Sciences Center dat zich internationaal profileert. Het UPC KU Leuven ijvert er voor dat de academische component in de geestelijke gezondheidszorg een erkende plaats zou krijgen in het zorglandschap, inbegrepen een passende financiering.

De afdeling psychiatrie is een groeiend onderdeel van het KU Leuven departement Neurowetenschappen. Zij doet onderzoek naar de pathogenese, de diagnostiek en de behandeling van psychiatrische aandoeningen, en heeft hierbij ook oog voor onder andere conceptuele, ethische en maatschappelijke aspecten. Verder beoogt zij uit te munten in onderwijs op bachelor, master en master-na-master niveau. De afdeling ambieert een nationaal en internationaal gekend opleidingscentrum te worden voor psychiaters en voor therapeuten. Tegelijkertijd wil het UPC KU Leuven zich engageren om, in samenwerking met de relevante universitaire partners, zoals o.a. de faculteiten Geneeskunde, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen en LUCA School of Arts, het voortouw te nemen in de multidisciplinaire benadering van de geestelijke gezondheidszorg, gedragen door de medische en paramedische staf. Het UPC KU Leuven zet samen met de hogescholen in op de ontwikkeling van de benodigde competenties voor verpleegkundigen, paramedici en zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg.

Door de universitaire inbreng vanuit translationeel biomedisch en psychosociaal onderzoek en expertise van zorgprofessionals wil het UPC KU Leuven het diagnostisch en therapeutisch handelen meer evidence en value based doen evolueren. De feedback van de patiënt is een belangrijke component in de beoordeling van de therapie, en geeft ons waardevolle input over de verbetering van de zorgprocessen.

In samenwerking en netwerking

Z.org KU Leuven wil krachten bundelen en expertise concentreren maar wil tegelijk ook openplooien naar verbondenheid met partners om zorginhoudelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren via de uitbouw van een geïntegreerd zorgconcept. “Z.org verbindt” is niet toevallig de ondertitel van deze visietekst. Z.org KU Leuven is niet alleen beheerder van het (academisch) psychiatrisch ziekenhuis UPC KU Leuven, maar is van bij de oprichting ontworpen om een kader te bieden voor structurele samenwerkingsverbanden met partners die wensen bij te dragen aan het concept van integrale zorg.

Het is de ambitie van Z.org KU Leuven om een passend platform uit te werken waarin onze geestelijke gezondheidszorgpartners in Vlaams-Brabant zoals het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de voorzieningen Beschut Wonen, het psychiatrisch verzorgingstehuis, enz. hun beleidsplannen strategisch afstemmen en taakafspraken optimaliseren. Tegelijkertijd zal Z.org KU Leuven de gelieerde Brusselse zorginitiatieven (zoals het psychosociaal centrum te Elsene en de instellingen voor beschut wonen Mandragora en Festina Lente) en Sint-Annendael te Diest uitnodigen om zich strategisch en structureel sterker te verankeren.

Het geïntegreerde zorgconcept houdt ook in dat er, naast de gelieerde partners, in netwerk met tal van andere actoren wordt gewerkt. De samenwerking met andere locoregionale psychiatrische ziekenhuizen en met locoregionale algemene ziekenhuizen zal verdergezet worden, en waar mogelijk uitgediept.

Het UPC KU Leuven neemt een belangrijke opdracht waar inzake de geestelijke gezondheid van de studentenpopulatie van de KU Leuven. De samenwerking met het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven krijgt dan ook onze volle aandacht.

Het UPC KU Leuven doet voor het uitvoeren van een aantal van haar zorgprogramma’s beroep op samenwerking met preferentiële zorgpartners die zich op specifieke deelgebieden van de geestelijke gezondheidszorg hebben toegelegd. Tegelijkertijd wil het UPC KU Leuven samen met deze zorgpartners verder expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen in functie van een hoogkwalitatief zorgaanbod.

Ten slotte dient de rol van het UPC KU Leuven als referentie- en kenniscentrum voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen verder versterkt te worden door de opzet van een Vlaams netwerk van samenwerkende voorzieningen van geestelijke gezondheidszorg. Er zal onderzocht worden of de dynamiek vanuit het Vlaamse Ziekenhuisnetwerk KU Leuven hierbij als hefboom zou kunnen dienen.

Aandacht voor medewerkers

Z.org KU Leuven wil zich blijven inzetten als duurzame en zorgzame werkgever. De verbondenheid van het personeel binnen Z.org KU Leuven is essentieel voor het succes van haar opdrachten. De organisatie is gedreven door de dagdagelijkse interactie van het personeel met kwetsbare mensen. Hierdoor ontstaat een gedeelde kwetsbaarheid; het besef en de erkenning van deze kwetsbaarheid bij de hulpverlener noopt tot zelfzorg, zorg voor elkaar, vroegdetectie en, bij dreigende overbelasting, vroeginterventie.

Z.org KU Leuven wil medewerkers laten groeien in een stimulerend en innoverend klimaat. We creëren een leercultuur die steunt op uitgebreide opleidingsmogelijkheden mede door inbedding in KU Leuven en via openstelling van opleidingen in UZ Leuven. Competentiecentra werken een geëigend referentiekader uit voor de verschillende beroepsgroepen, met continue aandacht voor pluridisciplinair werken. Een zorgvuldig uitgebouwd HR beleid voor artsen zal de invulling van de diversiteit in opdrachten voor onze medische staf mee ondersteunen. We participeren actief in de externe profilering van onze beroepsgroepen.

Een motiverend HR beleid is gericht op competente en tevreden medewerkers die hun werk als zinvol ervaren en die zich identificeren met UPC KU Leuven en haar opdracht. Z.org KU Leuven betrekt daartoe medewerkers bij het beleid via inspraak, communicatie, transparantie, openheid voor kritiek. Door grotere professionele autonomie te geven zullen medewerkers gestimuleerd worden om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Gezien het toenemend belang van inzet van ervaringsdeskundigen binnen een herstelvisie zal het UPC KU Leuven onderzoeken hoe deze initiatieven binnen een structureel kader kunnen ontwikkeld worden.

Een performante organisatie

Een zorgzame werkgever zorgt voor een performante organisatie, door een correct beheer van de inkomsten en uitgaven en gestoeld op performante ondersteunende processen.

Niet tegenstaande de maatschappelijk groeiende zorgvraag inzake geestelijke gezondheidszorg zijn de door de overheid ter beschikking gestelde middelen eerder beperkt. Binnen de geestelijke gezondheidszorg gelden specifieke financieringsregels, die sterk gebaseerd zijn op structurele parameters en minder correleren met het activiteitsprofiel van de instellingen. Er zal daarom met de overheid nagegaan worden wat een passend financieringsmodel kan zijn voor zowel de basisfinanciering als voor de academische component van de psychiatrische zorgverlening. Daarnaast moet worden nagegaan hoe de vermaatschappelijking duurzaam gefinancierd kan worden, en innovatie in financiering van netwerken kan worden geoperationaliseerd.

Als nieuw samengestelde organisatie ligt een prioriteit van Z.org KU Leuven eveneens bij de creatie van een stabiel financieel kader, met transparante processen. In onze werkcultuur staat de zorgverlening centraal, waarbij administratieve belasting wordt gereduceerd en een slanke administratie ten dienste staat van de zorg. Z.org KU Leuven zal ook de dienstverlening voor haar gelieerde rechtspersonen verder uitbouwen, waardoor expertise kan worden gevaloriseerd of schaalvoordelen kunnen worden gecreëerd. Z.org KU Leuven hanteert de principes van deugdelijk bestuur en creëert door een decentrale organisatie en korte en snelle besluitvorming een klimaat van participatief ondernemerschap in zorg. De strategische keuze om verder te investeren in vermaatschappelijking en academisering creëert de randvoorwaarden om innoverende projecten en concepten een kans te geven.