Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

Deze postgraduaatopleiding vormt je tot relatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut. Het is een opleiding van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven die door Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven, wordt verzorgd. 

De postgraduaatopleiding beantwoordt aan de normen van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

De opleiding duurt vier jaar en loopt van midden september tot en met eind juni. Elk academiejaar bevat 20 opleidingsdagen (nooit tijdens schoolvakanties, bijna altijd op donderdag). De opleiding gaat door in het congrescentrum van het UPC KU Leuven (Kortenberg).

 

Infowebinar

Op dinsdag 19 maart 2024 van 19u30-21u zullen opleiders uitleg geven over de opleiding en samen met studenten die de opleiding volgen de vragen van deelnemers beantwoorden.

Gelieve vooraf te registreren met het e-mailadres waarop je de link naar het webinar wil ontvangen. 

 

Adres: 
Congrescentrum, Campus Kortenberg, UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
België
Type evenement: 
Intensieve training of opleiding
Prijs: 
€2 800

Programma: 

Principes 

Onze benadering is multidisciplinair/multitheoretisch, en vindt zijn kern in het systemische denken, de transgenerationele theorie van de gehechtheid en de dialogische benadering. We integreren binnen die bredere benadering andere perspectieven, met respect voor de traditie en een open geest voor hedendaagse stromingen in de relatie- en gezinstherapie.

We werken vanuit een herstelgerichte visie, waarin de beleving van de gezinsleden en partners en hun omgeving centraal staat. Niet de pathologie of de diagnose, maar de bezorgdheid en het lijden van de cliënten is het uitgangspunt van ons therapeutisch werk. Er wordt met respect geluisterd naar de cliënten, en hun verhalen worden begrepen tegen de achtergrond van de levenscyclus van hun gezin, hun krachten en hun kwetsuren.

Deze benadering van psychotherapie vertrekt vanuit het creëren van een dialogische context van samenwerking, waarin de competentie van het gezin of het koppel erkend wordt, en de basis vormt waarop in het therapeutisch proces verder wordt gebouwd. De therapeutische relatie staat dus centraal, en de persoon van de therapeut is essentieel voor therapie. Daarom ook krijgt de persoon van de therapeut veel aandacht in onze opleiding. 

De opleiding is geen cursus, maar een ervaringsgericht proces met als doel therapeutisch te leren werken met koppels en gezinnen. Al wordt er ook heel wat kennisinhoud meegegeven, toch hebben de opleidingsdagen een sterk interactief karakter.

 

Toelatingsvoorwaarden

Licentiaat/Master in de klinische (en gezondheids)psychologie of orthopedagogiek, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd, én die het visum en de erkenning van klinisch psycholoog/orthopedagoog bekwamen of gestart zijn aan de procedure met betrekking tot erkenning (gesuperviseerde professionele praktijk).

Arts/Master in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf tweede opleidingsjaar).

 

Werkvorm

De opleiding is een interactief en ervaringsgericht proces waarin ook de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut en het groepsgebeuren belangrijk zijn. Elk opleidingsjaar bevat een combinatie van theoretische seminaries met aandacht voor bevindingen uit empirisch onderzoek, praktische oefeningen en rollenspel. In de supervisies van je eigen casussen en in die van je groepsleden leer je reflecteren over de wijze waarop jij veranderingsprocessen probeert te faciliteren, over hoe je omgaat met het lijden en inzet van de gezinsleden en hoe je jezelf als persoon (flexibel) kan inzetten in je begeleidingen. We hanteren hiervoor verschillende werkvormen: innerlijk gesprekwerk, video-analyse, sculpting, supervisie met hulp van je gezin van oorsprong, een cliëntsysteem uit één van je lopende begeleidingen meebrengen naar de opleiding (live sessie), reflecting team... We verwachten dat je in staat bent om kritisch te reflecteren op je eigen persoon en jouw handelen als hulpverlener. Omdat een belangrijk deel van de opleiding in kleinere groepen plaatsvindt, moet je bereid zijn om actief en constructief deel te nemen aan het groepsproces.

 

Jaardoelen

Aan het einde van het eerste jaar kan je aan de hand van je eigen videomateriaal aantonen dat je binnen jouw werkcontext een systeemtherapeutisch kader kan maken en systemische basisvaardigheden kan toepassen. Je kan een feedbackgestuurde en systeemtherapeutische werkrelatie opbouwen en daarbinnen bezorgdheden, aarzelingen, hoop, lijden en inzet in kaart brengen. Je kan met je cliëntsysteem aansluiten bij hun hoop en een overeenstemming maken over therapeutische doelen en aanpak.

Aan het einde van het tweede jaar kan je aan de hand van je eigen videomateriaal aantonen op welke manier jij in jouw werkcontext met het systemische niveau werkt: hoe je werkt met interacties, met onderliggende verhoudingen en met circulariteit. Je toont ook hoe je veranderingprocessen probeert te faciliteren. 

Aan het einde van het derde jaar kan je aan de hand van een eigen casusbespreking aantonen hoe flexibel jij je positie in de therapeutische relatie invult en bijstuurt. Je kan deze positionering ook begrijpen tegen de achtergrond van je eigen genogramwerk. Je kan aantonen op welke manier het lezen van een roman je reflecties over je groei als psychotherapeut bijkomend heeft verrijkt.

Aan het einde van het vierde jaar kan je aan de hand van een literatuurstudie, een eigen casusbespreking en reflecties over het therapeutisch proces aantonen dat je in staat bent om met een systeemtherapeutisch werkkader een klinische probleemstelling weet aan te pakken. Je kan aantonen dat je in staat bent om dit op een kritisch-wetenschappelijke manier te benaderen (m.i.v. feedbackgestuurd werken).

 

Leerlijnen

Door de vier opleidingsjaren heen lopen er drie belangrijke leerlijnen:

Leerlijn persoon van de therapeut

In onze opleiding leer je een therapeut te zijn. We hechten daarom veel belang aan de groei en ontwikkeling van de persoon van de therapeut. Dit krijgt o.a. vorm in het integreren van ervaringsgericht leren tijdens opleidingsdagen, innerlijk gesprekswerk, genogramwerk, persoonsgerichte supervisies, feedbackgericht werken, supervisie met je gezin van oorsprong en live sessies waarbij je opleiders aan het werk ziet.

Leerlijn omgaan met de complexe alliantie in relatie- en gezinstherapie

Binnen deze leerlijn wordt aangeleerd dat je als therapeut een tijdelijke hechtingsfiguur bent voor het paar of het gezin waar je mee werkt: je bent een veilige, empathische figuur die beschikbaar is, maar je bent ook een vertrouwensvolle figuur die de cliënten stimuleert tot exploratie en zelfstandigheid. Er wordt stilgestaan bij de complexiteit van de therapeutische alliantie in multi-actor sessies zoals gezinnen en koppels, en bij het belang van het empathisch aansluiten bij elk van de gezinsleden.

Gehechtheidstheoretische leerlijn

Binnen deze leerlijn krijg je een introductie in de ontstaansgeschiedenis van de hechtingstheorie, alsook in de biologische/evolutionaire achtergrond ervan en bij de psychologische theorieën die ontstaan zijn vanuit het hechtingsdenken. We leren gehechtheid en de daarmee verbonden universele behoefte aan verbinding ervaren en herkennen als de oorsprong van bestaande circulaire interactiepatronen. We leren emotionele belevingen te verbinden met interpersoonlijke dynamieken in koppels en gezinnen, en staan eveneens stil bij de impact van de intergenerationele overdracht van gehechtheid op relationele dynamieken tussen partners, ouders en kinderen.

Naast de drie leerlijnen die doorheen de vier opleidingsjaren lopen, zijn er verschillende themadagen die verzorgd worden door gastopleiders met een specifieke expertise in een bepaald domein. Thema’s die aan bod komen zijn o.a.: kinderen, adolescenten, ouderen, trauma, verlies en rouw, seksualiteit, nieuw samengestelde gezinnen, diversiteit, eetstoornissen, verslaving, ontrouw, geweldloos verzet, non-verbaal werken.

 

Opleiders

 

Kandidaatstelling en procedure

  • dien online je kandidatuur in (uiterlijk tegen vrijdag 24 mei 2024 om 18 uur)
  • je ontvangt ten laatste op woensdag 29 mei 2024 per e-mail bericht of en wanneer je op selectiegesprek mag komen
  • selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 11 en vrijdag 14 juni 2024 (duurtijd 30 minuten, locatie: Context, UPC KU Leuven)
  • je krijgt ten laatste op woensdag 19 juni 2024 per e-mail bericht of je geselecteerd bent om te starten met de opleiding
  • je ontvangt midden juli van PPW Continuo de nodige informatie om officieel in te schrijven aan de KU Leuven voor academiejaar 2024-2025

 

Kostprijs

2.800 euro per academiejaar

 

Vragen?

Neem een kijkje op de website van PPW Continuo (vaak gestelde vragen over inschrijving, betaling, overheidssteun,...). 

 

 

payment options
prof. Peter Rober, PhD, coördinator postgraduaat relatie-, familie- en systeempsychotherapie
Stel je vóór vrijdag 24 mei 2024 om 18 uur kandidaat. Selectiegesprekken vinden plaats in het UPC KU Leuven (Kortenberg) op 11 en 14 juni 2024.

Blijf op de hoogte