Bereid je opname voor

 

Lees de onthaalbrochure bij opname of dagbehandeling

 

 

Breng mee

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief van je (huis)arts
 • verslagen van eerdere onderzoeken
 • toelatingsformulier van het OCMW of een verzekeringsinstantie indien je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of je aansluiting niet in orde is
 • alle medicatie die je neemt of je medicatieschema - Lees meer

 

Meld je aan  

Op de dag van je opname op het afgesproken tijdstip aan het onthaal of rechtstreeks aan de balie inschrijvingen
Nadat je bent ingeschreven wijst een onthaalmedewerker je de weg naar je afdeling. Indien nodig kan hij je begeleiden.

 

Ziekenfonds

Bij aanvang van je ziekte of bij het begin van je ziekenhuisopname, moet je als werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige, je ziekenfonds op de hoogte brengen van je ziekte via een getuigschrift aangifte van arbeidsongeschiktheid. Je kan dat getuigschrift vragen aan de onthaalverantwoordelijke op de dag van je opname.

Let wel: op het attest wordt een vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid vermeld. Als die einddatum verstrijkt moet je indien nodig een nieuw getuigschrift voor verlenging laten opsturen. Als dat niet tijdig gebeurt kan je ziekenfonds je hiervoor sanctioneren.

 

School of werkgever

Bij opname in het ziekenhuis dien je ook je school of je werkgever te verwittigen. Je kan bij je opname een attest vragen bij onze onthaalverantwoordelijke. Zorg ervoor dat het tijdig wordt opgestuurd. Zo ook een attest voor verlenging als de einddatum van je vorige attest verstrijkt. We raden aan om bij een verlenging van je afwezigheid niet alleen een attest op te sturen, maar ook om even telefonisch contact op te nemen met je werkgever of je school.

 

Integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming

Ontvang je een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming van het FOD Sociale Zekerheid?
Breng bij een volledige opname, bij de overgang van een volledige naar een gedeeltelijke opname of bij een ontslag, steeds het FOD op de hoogte.
Gebruik hiervoor het contactformulier op de website van het FOD.

Afhankelijk van je sociale situatie kan een opname een effect hebben op het bedrag van je integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.
Neem voor meer info contact op met onze dienst sociaal werk. 

02 758 05 11

maatschappelijk.werk [at] upckuleuven.be

 

Hospitalisatieverzekering

Heb je een hospitalisatieverzekering? Het is raadzaam om in dat geval contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij, vóór de start van je behandeling. Informeer of je verzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of de tussenkomst beperkt is, bijvoorbeeld in tijdsduur, of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

 

Geen AssurCard

Je kan in het ziekenhuis geen gebruik maken van je AssurCard. Dat betekent dat je bij opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij de aangifte ook al onmiddellijk een medisch verslag te voegen voor de adviserend arts. Dat betekent ook dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je kosten kan terugvorderen bij je verzekeringsmaatschappij.

 

Controle-onderzoek ziekenfonds

Tijdens de periode van ziekte kan je door de adviserend arts van het ziekenfonds worden opgeroepen voor een medisch controle-onderzoek. Bij een volledige opname hoef je daar niet op in te gaan en kan je aan je arts een attest vragen om je afwezigheid te wettigen. Indien je in dagbehandeling, nachtverblijf of postkuur bent moet je wel naar het controle-onderzoek. Het is raadzaam om steeds aan je behandelend arts een verslag te vragen voor de adviserend arts van het ziekenfonds.

 

Medicatie

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat jouw zorgveleners op de hoogte zijn van de medicatie die je thuis inneemt. Breng daarom alle medicatie die je inneemt ofwel je volledige medicatieschema mee.

Breng mee

 • alle medicatie die je thuis inneemt (al of niet op voorschrift, ook druppels, puffers, zalven, spuiten, vitaminen, kruiden, enzovoort en ook geneesmiddelen die je minder frequent of sporadisch gebruikt)
  en / of
 • je medicatieschema
  • naam geneesmiddel
  • dosis geneesmiddel (mg/tablet, mg/ml siroop, …)
  • toedieningsweg (mond, ogen, inhalatie, …)
  • posologie: hoeveel je inneemt per dag
  • tijdstip van inname (’s morgens, ’s middags, ’s avonds, voor het slapen gaan, eventueel nuchter, voor tijdens of na de maaltijd)
  • vermeld indien mogelijk sinds wanneer je het geneesmiddel neemt en of dat recent wijzigde

Allergie
Ben je allergisch aan bepaalde medicatie of producten? Bijvoorbeeld penicillines, latex of ontsmettingsmiddelen zoals jodium? Laat dit zo snel mogelijk weten aan je behandelend arts of een verpleegkundige van je afdeling.
 

Ziekenhuismedicatie

Tijdens je opname voorziet het ziekenhuis jouw medicatie.

Ander merk
Het is mogelijk dat je medicatie er anders uitziet. Bijvoorbeeld indien het ziekenhuis een generisch geneesmiddel gebruikt in de plaats van het referentiegeneesmiddel (origineel merk) dat jij gebruikt, of omgekeerd. Een dergelijke wijziging gebeurt steeds met de grootste zorg. Indien je tijdens je opname een geneesmiddel niet (her)kent, aarzel dan niet om uitleg te vragen aan de arts of verpleegkundige van je afdeling.

Ander schema
Het is ook mogelijk dat de behandelend arts op je afdeling je medicatieschema wijzigt. Hij informeert je hierover. Aarzel niet om vragen te stellen.

Medicatieschema bij ontslag
Vraag je medicatieschema op bij ontslag uit het ziekenhuis. Het schema helpt je om je medicatie thuis op de juiste manier in te nemen. Vraag zo nodig ook om uitleg. Bij ontslag wordt er maximaal overgeschakeld op je vertrouwde thuismedicatie. Maar let erop als je schema toch is gewijzigd, en val niet terug op je oud schema uit gewoonte.

Look-alike en sound-alike
Op een medicatieschema staat bij sommige geneesmiddelen de vermelding look-alike of sound-alike.

Look-alike geneesmiddelen lijken in vorm, grootte en kleur op elkaar. Of het zijn geneesmiddelen waarvan verschillende concentraties beschikbaar zijn.
Sound-alike geneesmiddelen hebben een gelijkklinkende naam.

Geneesmiddelen die op elkaar lijken kunnen per ongeluk verwisseld worden. Een extra vermelding verhoogt de aandacht van zorgverleners bij het toedienen.

Medicatie mee naar huis

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je vaak medicatie mee waarmee je de eerste dagen thuis verder kan. Zo heb je nog even tijd om nieuwe medicatie te halen bij je apotheek.

Mogelijks ziet de medicatie er anders uit dan je gewoon bent. Aarzel niet om uitleg te vragen aan je behandelende arts of verpleegkundige in het ziekenhuis. Thuis kan je bij je apotheker of huisarts terecht met vragen.
 

Tips voor thuis

Neem je medicatie zoals voorgeschreven door je arts

 • raadpleeg steeds je medicatieschema
 • koppel het nemen van medicatie aan een dagelijkse activiteit, zoals je ontbijt, middageten, avondeten, het wassen en aankleden
 • breng een geheugensteuntje aan op je kalender en duidt het dagelijks aan als je je medicatie hebt genomen
 • vraag indien nodig aan een familielid om je te helpen herinneren of gebruik een geheugensteuntje, bvijvoorbeeld een alarm
 • leg je medicatie op een zichtbare plaats, zodat je er beter aan wordt herinnerd, bijvoorbeeld op de keukentafel of naast je koffiezetapparaat.
 • vraag hulp aan familie of een thuisverpleegkundige als je medicatie innemen moeilijk verloopt
 • gebruik een medicatiedoos als je meerdere geneesmiddelen moet innemen of moeite hebt om te onthouden wanneer je wat moet innemen. Er bestaan verschillende modellen. Vraag raad aan je apotheker of huisarts

 

 


Lees de onthaalbrochure bij opname of dagbehandeling