Bereid je opname voor

Breng mee

  • identiteitskaart
  • verwijsbrief van je (huis)arts
  • verslagen van eerdere onderzoeken
  • indien je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of je aansluiting niet in orde is: toelatingsformulier van het OCMW of een verzekeringsinstantie
  • alle medicatie die je neemt of je medicatieschema

Over je medicatie

Het is belangrijk dat je zorgverleners op de hoogte zijn van de medicatie die je thuis inneemt. Breng daarom alle medicatie die je inneemt mee (al of niet op voorschrift, ook druppels, puffers, zalven, spuiten, vitaminen, kruiden, enzovoort en ook geneesmiddelen die je minder frequent of sporadisch gebruikt) ofwel je volledige medicatieschema (naam, dosis, toedieningsweg, hoeveel per dag en tijdstip inname). Ben je allergisch aan bepaalde medicatie of producten? Bijvoorbeeld penicillines, latex of ontsmettingsmiddelen zoals jodium? Laat dit zo snel mogelijk weten aan je behandelend arts of een verpleegkundige van je afdeling. Lees meer over ziekenhuismedicatie

Aanmelden bij aankomst  

Op de dag van je opname op het afgesproken tijdstip aan het onthaal of rechtstreeks aan de balie inschrijvingen

Bij je inschrijving wordt je identiteitskaart gelezen. Alleen dan mag het ziekenhuis de kosten aan het ziekenfonds factureren.
Kan geen geldig identiteitsbewijs voorleggen bij de inschrijving? Vanaf 1 april ontvangt je in dat geval zelf de volledige ziekenhuisfactuur en moet je zelf je ziekenfonds contacteren voor terugbetaling. Dit is een wettelijke regeling die ook geldt voor min-12-jarigen.

Geldige identiteitsbewijzen zijn eID, elektronische vreemdelingenkaart, ISI+, Kids-ID, attest van verlies of diefstal van de Belgische eID, attest van sociaal verzekerde (in afwachting van ISI+-kaart), internationaal paspoort.

Nadat je bent ingeschreven wijst een onthaalmedewerker je de weg naar je afdeling. Indien nodig kan hij je begeleiden.

School of werkgever

Bij opname in het ziekenhuis dien je ook je school of je werkgever te verwittigen. Je kan bij je opname een attest vragen bij onze onthaalverantwoordelijke. Zorg ervoor dat het tijdig wordt opgestuurd. Zo ook een attest voor verlenging als de einddatum van je vorige attest verstrijkt. We raden aan om bij een verlenging van je afwezigheid niet alleen een attest op te sturen, maar ook om even telefonisch contact op te nemen met je werkgever of je school.

Ziekenfonds

Bij aanvang van je ziekte of bij het begin van je ziekenhuisopname, moet je als werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige, je ziekenfonds op de hoogte brengen van je ziekte via een getuigschrift aangifte van arbeidsongeschiktheid. Je kan dat getuigschrift vragen aan de onthaalverantwoordelijke op de dag van je opname.

Let wel: op het attest wordt een vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid vermeld. Als die einddatum verstrijkt moet je indien nodig een nieuw getuigschrift voor verlenging laten opsturen. Als dat niet tijdig gebeurt kan je ziekenfonds je hiervoor sanctioneren.

Hospitalisatieverzekering

Heb je een hospitalisatieverzekering? Het is raadzaam om in dat geval contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij, vóór de start van je behandeling. Informeer of je verzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of de tussenkomst beperkt is, bijvoorbeeld in tijdsduur, of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

Geen AssurCard

Je kan in het ziekenhuis geen gebruik maken van je AssurCard. Dat betekent dat je bij opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij de aangifte ook al onmiddellijk een medisch verslag te voegen voor de adviserend arts. Dat betekent ook dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je kosten kan terugvorderen bij je verzekeringsmaatschappij.

Integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming

Ontvang je een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming van het FOD Sociale Zekerheid?
Breng bij een volledige opname, bij de overgang van een volledige naar een gedeeltelijke opname of bij een ontslag, steeds het FOD op de hoogte.
Gebruik hiervoor het contactformulier op de website van het FOD.

Afhankelijk van je sociale situatie kan een opname een effect hebben op het bedrag van je integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.
Neem voor meer info contact op met onze dienst sociaal werk. 

02 758 05 11

sociaalwerk [at] upckuleuven.be

Controle-onderzoek ziekenfonds

Tijdens de periode van ziekte kan je door de adviserend arts van het ziekenfonds worden opgeroepen voor een medisch controle-onderzoek. Bij een volledige opname hoef je daar niet op in te gaan en kan je aan je arts een attest vragen om je afwezigheid te wettigen. Indien je in dagbehandeling, nachtverblijf of postkuur bent moet je wel naar het controle-onderzoek. Het is raadzaam om steeds aan je behandelend arts een verslag te vragen voor de adviserend arts van het ziekenfonds.