Veelgestelde vragen

Bezoekuren

Wat zijn de bezoekuren?

De bezoekuren verschillen per afdeling. 

Bekijk de bezoekuren

Financieel

Kan ik een AssurCard gebruiken?

Je kan in het ziekenhuis geen gebruik maken van je AssurCard. Dat betekent dat je bij opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij de aangifte ook al onmiddellijk een medisch verslag te voegen voor de adviserend arts. Dat betekent ook dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je kosten kan terugvorderen bij je verzekeringsmaatschappij.

Opgelet. Niet elke verzekeringsmaatschappij dekt de kosten verbonden aan een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Informeer je dus goed over welke kosten (bijvoorbeeld een supplement eenpersoonskamer) zij terugbetalen en of er een beperking is in tijd.

Bereid je opname voor

Hoeveel kost een opname?

Hoeveel je precies moet betalen hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld van je keuze voor een twee- of eenpersoonskamer, van je persoonlijke uitgaven of van het feit of je al dan niet een hospitalisatieverzekering hebt.

Lees meer

Een- of tweepersoonskamer?

Voor een eenpersoonskamer betaal je een supplement van 10,5 euro per dag aan het ziekenhuis. Bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement van 5,8 euro per dag aanrekenen. Je kan dus heel wat kosten besparen door te kiezen voor een tweepersoonskamer. 

Wordt je opgenomen in een eenpersoonskamer omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is of omdat je behandelende arts beslist dat dit aangewezen is, dan betaal je geen extra kosten voor de eenpersoonskamer. 

Hoeveel kost een opname?

Hoeveel kost een raadpleging?

Hoeveel je precies moet betalen hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld van het type raadpleging: therapeutisch of diagnostisch, en of je kan genieten van verminderd tarief.

Lees meer

Komt mijn ziekenfonds of hospitalisatieverzekering tussen?

Als je aansluiting in orde is betaalt je ziekenfonds een groot deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Indien je een hospitalisatieverzekering hebt kan je bijkomend kosten terugbetaald worden. 

Lees meer over kosten bij een ziekenhuisopname.

Hoeveel kost mijn zorg in de opvolging na opname of dagbehandeling?

Bekijk ter voorbereiding van je ontslag of de afronding van je behandeling samen met de sociaal werker van je zorgteam welke kosten er verbonden zijn aan je zorgopvolging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over medicatie, of ambulante raadplegingen bij een psychiater of een psycholoog. je kan ook nagaan ofg je recht hebt op een verminderd tarief of welke tussenkomst er is van je ziekenfonds. 

Wat als ik mijn factuur niet kan betalen?

Contacteer patiëntenonthaal of een sociaal werker van je afdeling om je op weg te helpen naar een oplossing. 

Patiëntenonthaal

02 758 05 69 

Overzicht afdelingen

Wanneer betaal ik een factuur?

Bij een opname of therapie krijgt je de eerste factuur op het einde van de volgende maand. Je hebt dertig dagen de tijd om de factuur te betalen.

Heb je moeilijkheden om je factuur te betalen?
Raadpleeg de sociaal werker van je zorgteam die je op weg kan helpen naar een oplossing.

Als je de factuur niet op tijd betaalt, dan ontvang je een herinnering om binnen de twee weken te betalen. Betaal je nog niet binnen die termijn, dan komt een gerechtsdeurwaarder (kantoor Modero) tussen.

Ziekenfonds?

Bij opname wordt het derdebetalerssyteem toegepast. Je ontvangt enkel een factuur voor de bijdrage die je zelf moet betalen. Het aandeel voor het ziekenfonds wordt rechtstreeks geregeld.

De factuur voor een ambulante raadpleging en voor zorg in de opvolging na een opname of dagbehandeling (postkuur) ontvang je samen met een getuigschrift voor verstrekte hulp. Bezorg dat getuigschrift aan je ziekenfonds om een tussenkomst te genieten. Informeer je ook bij je ziekenfonds of je recht hebt op een verhoogde tussenkomst voor een raadpleging bij een psycholoog of psychotherapeut.

Opname

Moet ik naar het medisch controle-onderzoek van het ziekenfonds?

Als je wegens ziekte een uitkering van je ziekenfoinds ontvangt, kan je tijdens de periode van ziekte door de adviserend arts van het ziekenfonds worden opgeroepen voor een medisch controle-onderzoek. Bij een volledige opname hoef je daar niet op in te gaan en kan je aan je arts een attest vragen om je afwezigheid te wettigen. Indien je in dagbehandeling, nachtverblijf of postkuur bent moet je wel naar het controle-onderzoek. Het is raadzaam om steeds aan je behandelend arts een verslag te vragen voor de adviserend arts van het ziekenfonds.

Opgelet. Als je tijdens je ziekteperiode op reis wil, gedeeltelijk je werk wil hervatten of een andere niet-betaalde activiteit wil opstarten, moet je daarvoor vooraf toestemming vragen aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Neem voor meer info contact op met je ziekenfonds of met de sociaal werker van je afdeling. 

Bereid je opname voor

Wie breng ik op de hoogte van mijn opname?

Breng je familie of buren op de hoogte van je afwezigheid. Voor je school of werkgever kan je een attest aanvragen. Sommige werknemers (bv. ambtenaren, werknemers Europese Commissie) dienen specifieke attesten te gebruiken, breng ze mee als dat voor jou ook geldt.  

Ook je ziekenfonds heeft een attest van afwezigheid nodig als je werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige bent. Contacteer ook je hospitalisatieverzekering indien je die hebt.

Let wel: een laattijdige aangifte van je opname aan je werkgever of ziekenfonds kan leiden tot inkomensverlies of ontslag wegens ongewettigde afwezigheid. En afwezigheidsattesten gelden maar voor een beperkte tijd. Vraag op tijd een verlenging aan en verstuur die naar je school, werk of ziekenfonds voordat de einddatum van het vorige attest verstrijkt. Je doet er goed aan om je werkgever ook persoonlijk op de hoogte te brengen. 

Ontvang je een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming, dan dien je de FOD Sociale Zekerheid op de hoogte te brengen van zowel je opname als van je ontslag, via zijn contactformulier. Ook als je overschakelt van volledige naar gedeeltelijke opname of omgekeerd dien je dat te melden. 

Vragen?
Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling.
Overzicht afdelingen 

 

Bereid je opname voor: info en attesten

Wat met de zorg voor mijn kinderen?

Als je opgenomen bent wil je de zorg voor je kinderen niet uit het oog verliezen. Bespreek dit met de zorgmedewerkers op je afdeling. Zij staan ter beschikking om je te adviseren en te steunen.

Overzicht afdelingen

Wat breng ik mee bij een opname?

administratief

 • identiteitskaart
 • verwijsbrief van je (huis)arts
 • verslagen van eerdere onderzoeken
 • toelatingsformulier van het OCMW of een verzekeringsinstantie indien je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of je aansluiting niet in orde is

Bereid je opname voor

Waar meld ik me aan bij een opname?

Op de dag van je opname op het afgesproken tijdstip aan het onthaal of rechtstreeks aan de balie inschrijvingen.
Nadat je bent ingeschreven word je door een onthaalmedewerker begeleid naar je afdeling.

Bereid je opname voor

Moet ik mijn ziekenfonds op de hoogte brengen?

Bij aanvang van je ziekte of bij het begin van je ziekenhuisopname, moet je als werknemer, uitkeringsgerechtigde werkloze of zelfstandige, je ziekenfonds op de hoogte brengen van je ziekte via een getuigschrift aangifte van arbeidsongeschiktheid. Je kan dat getuigschrift vragen aan de onthaalverantwoordelijke op de dag van je opname.

Let wel: op het attest wordt een vermoedelijke einddatum van arbeidsongeschiktheid vermeld. Als die einddatum verstrijkt moet je indien nodig een nieuw getuigschrift voor verlenging laten opsturen. Als dat niet tijdig gebeurt kan je ziekenfonds je hiervoor sanctioneren.

Bereid je opname voor

Moet ik mijn school of werkgever op de hoogte brengen?

Bij opname in het ziekenhuis dien je ook je school of je werkgever te verwittigen. Je kan bij je opname een attest vragen bij onze onthaalverantwoordelijke. Zorg ervoor dat het tijdig wordt opgestuurd. Zo ook een attest voor verlenging als de einddatum van je vorige attest verstrijkt. We raden aan om bij een verlenging van je afwezigheid niet alleen een attest op te sturen, maar ook om even telefonisch contact op te nemen met je werkgever of je school.

Bereid je opname voor

Ik ontvang een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming. Welke instantie breng ik op de hoogte van mijn opname?

Breng bij een volledige opname, bij de overgang van een volledige naar een gedeeltelijke opname (of omgekeerd) of bij een ontslag, steeds de FOD Sociale Zekerheid op de hoogte.
Gebruikt hiervoor het contactformulier van de FOD Sociale Zekerheid.

Afhankelijk van je sociale situatie kan een opname een effect hebben op het bedrag van je integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming.

Meer info?
Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling, of met onze onthaalverantwoordelijke als je nog niet bent opgenomen: 

02 758 05 69

 

Bereid je opname voor

Moet ik mijn hospitalisatieverzekering op de hoogte brengen?

Heb je een hospitalisatieverzekering? Het is raadzaam om in dat geval contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij, vóór de start van je behandeling. Informeer of je verzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of de tussenkomst beperkt is, bijvoorbeeld in tijdsduur, of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

Bereid je opname voor

Sociale dienst - maatschappelijk werk

Wat kan de sociale dienst voor mij betekenen?

De sociale dienst kan je informeren of begeleiden als je door je ziekte of behandeling in het ziekenhuis moeilijkheden ondervindt, en dat op heel wat vlakken:

 • inkomen en financiën
 • wonen
 • daginvulling werk/opleiding/vrijwilligerswerk
 • vrije tijd
 • ondersteuning in thuissituatie
 • sociaal-administratieve-juridische zaken
 • mobiliteit
 • taalbijstand
 • vragen over opname of ontslag

Neem contact op met de sociaal werker van je afdeling.

Overzicht afdelingen

Voor vragen rond je opname kan je terecht bij onze onthaalverantwoordelijke

02 758 05 69

Hoe kan ik de sociale dienst bereiken?

Vóór je opname

Neem contact op met onze onthaal verantwoordelijke.

02 758 05 69

Tijdens je opname

Contacteer de sociaal werker van je afdeling. 

Overzicht afdelingen

Medicatie

Waar kan ik informatie vinden over de medicatie die ik neem?

De Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) heeft een uitgebreid aanbod van patiëntenfolders met uitleg over psychofarmaca.
Ondervind je een probleem of heb je een specifieke vraag over je huidige medicatie? Neem dan contact op met je behandelend arts.  

Taal en tolken

Hoe kan ik een tolk aanvragen?

Indien nodig kan het ziekenhuis een tolk inschakelen. Meld dit bij voorkeur vóór je opname of raadpleging.

De tolk komt ter plaatse of vertaalt via telefoon of een internettoepassing. Hiervoor werken wij samen met externe partners.

Tolk aanvragen

 • via de sociaal werker van je afdeling

overzicht afdelingen

 • via onze dienst interculturele bemiddeling

02 758 05 10

ria.dhaeze [at] upckuleuven.be

 

Lees meer

Klacht melden

Waar kan ik terecht met een klacht?

Bespreek je vraag op de eerste plaats met een zorgmedewerker van je afdeling of dienst. Je kan je ook richten tot de ombudsdienst.

 


 

Onthaalbrochure bij opname en dagverblijf

Informatie voor patiëntenen familie