Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie

september 2017 - juni 2018
elke dinsdag 14.30 - 21.00


In de postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven wordt je geschoold tot specialist in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie en partner- en gezinstherapie, zowel binnen een ambulant als een residentieel kader.

Je verwerft theoretische basiskennis, leert psychopathologische beelden beoordelen vanuit een psychodynamisch perspectief, en bestudeert de verschillende kaders en hun indicatiecriteria, mogelijkheden en beperkingen, en de factoren in een psychotherapeutisch proces.

Je leert om zelfstandig een therapeutisch proces te indiceren, starten en begeleiden. Dat houdt o.a. in: het stellen en bewaren van een kader, een therapieproces beoordelen vanuit verschillende theoretische modellen en die dan gedifferentieerd toepassen.

De opleiding hecht veel belang aan de vorming van een goede therapeutische attitude. Je kan zelf de werkzame elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk onder supervisie en in een leertherapeutische relatie waarin je zicht tracht te krijgen op je functioneren als therapeut.

Vier jaar opleiding

De postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie duurt vier jaar. Ze start jaarlijks.

Doelpubliek

De postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie richt zich tot

  • klinische psychologen
  • gezondheidspsychologen
  • orthopedagogen
  • psychiaters in opleiding, vanaf de tweede fase van die opleiding.

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijving aan het Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie is voorbehouden aan:

  • houders van het diploma van licentiaat (driejarig)/master (twee fasen) in de psychologie, optie/afstudeerrichting klinische (en gezondheids-) psychologie, of pedagogische wetenschappen, optie/afstudeerrichting orthopedagogiek en die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd 
  • houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede fase van deze opleiding)

Inschrijving en selectieprocedure

Er vindt een selectiegesprek plaats waarna toelating tot de opleiding al dan niet wordt bevestigd. Toegelaten studenten dienen zich in te schrijven vóór de start van de opleiding.

Kostprijs

Het inschrijfbedrag bedraagt 2200 euro per opleidingsjaar. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van opleidingscheques. Onze postgraduaatopleiding komt tevens in aanmerking voor het nemen van educatief verlof en voor gebruik van de KMO-portefeuille. Voor eventuele vragen rond inschrijving, opleidingscheques, educatief verlof of de KMO-portefeuille kan men terecht bij Inge Schiepers, via permanentevormingPPW@ppw.kuleuven.be, of via 016 37 77 29.

Omkadering

Doorheen de opleiding hebben de studenten gratis toegang tot de medische bibliotheek van het UPC KU Leuven, campus Kortenberg. Studiemateriaal wordt deels online aangeboden via de website.

Affiliatie

Het Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie beroept zich op wetenschappelijk onderzoek naar het therapeutische proces via samenwerking met prof. Rudi Vermote, prof. Patrick Luyten, en prof. Benedicte Lowyck (KU Leuven) en hun onderzoeksgroep. Het postgraduaat werkt samen met de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Het behaalde getuigschrift geeft toegang tot deze beroepsvereniging. Het wordt tevens in de toekomst geacht toegang te geven tot officiële erkenning als psychotherapeut. In haar inhoudelijke werking stemt het postgraduaat zich af op de richtlijnen gesteld door de European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

Inschrijven of vragen?

bart.vandeneede@upckuleuven.be

02 758 09 81

 

Adres: 
Auditorium Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
België
Type evenement: 
Workshop

Programma: 

Theoretische seminaries

In de theoretische seminaries wordt kennis gemaakt met de belangrijkste psychoanalytische auteurs (Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan,...), en kernbegrippen binnen de psychoanalytische traditie (onbewuste, overdracht, weerstand, psychische structuur,...). Aansluitend komen meer specifieke themata en stromingen aan bod (egopsychologie, zelfpsychologie, objectrelationeel model, narcisme, psychose, borderline,...) en worden auteurs in meer detail bestudeerd (Bergeret, Green, Kernberg, Kohut, Fonagy,...). Studenten bereiden literatuur voor en brengen beurtelings zelf een onderdeel in meer detail naar voor.

Technische seminaries

De technische seminaries behandelen alle aspecten die deel uitmaken van het instellen en handhaven van een gepast therapeutisch kader. Naast de ‘klassieke’ psychoanalytische psychotherapie wordt ook vorming gegeven over de kortdurende psychodynamische psychotherapie, psychoanalytische psychotherapie bij depressie, op mentalisatie gebaseerde psychotherapie (MBT), steungevende psychotherapie, koppeltherapie en groepstherapie.

Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfactoren, verschillende soorten interventies, acting outfenomenen, etc. De evolutie van de therapeutische techniek wordt besproken aan de hand van zowel klassieke als hedendaagse teksten.

Therapiesupervisor

Studenten bespreken wekelijks in kleine groepjes hun eigen klinische praktijk met de toegewezen therapiesupervisor. Daarbij wordt zowel ingegaan op de detailanalyse van concrete sessies als op de evolutie van het bredere therapeutische proces. Het in psychotherapie begeleiden van (een) geschikte cliënt(en) is een basisvoorwaarde om de opleiding te kunnen starten.

Groepsleertherapie

Gedurende de opleiding hebben studenten de kans om de eigen intrapsychische dynamiek te onderzoeken en de cliëntpositie te ervaren in de groepsleertherapie.

Docenten 

Daarnaast worden gastseminaries verzorgd door een reeks psycho– en andere therapeuten, gespecialiseerd in een specifiek domein binnen de psychoanalytische therapie.

 

Vragen?

bart.vandeneede@upckuleuven.be

02 758 09 81

payment options
Het postgraduaat Psychoanalytische psychotherapie van de KU Leuven
De selectiegesprekken voor academiejaar 2017 - 2018 starten in maart 2017.

Blijf op de hoogte