Werkwijze kleine K voor kleuters

Dagbehandeling kleuters 2,5 - 6 jaar

Dagkliniek kleine K

Huis 7 van Vleugel K
UPC KU Leuven, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2.
Herestraat 49, 3000 Leuven

kleine K is een dagziekenhuis voor kinderen van nul tot zes jaar. De afdeling is ondergebracht in twee ‘huizen’ binnen het gebouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg: Huis 7 voor kleuters en Huis 8 voor baby’s en peuters. Het gaat om het witte gebouw gelegen op de zuidwestelijk hoek van Campus Gasthuisberg in Leuven. Het gebouw zelf kreeg de naam Vleugel K.

Als ouder en kind in je kracht 
Wat gebeurt er?
Programma
Hoe ziet de dag er uit?
Regels en afspraken
Praktisch
Contact

Download alle info op deze pagina als pdf

Lees ook

Een dag op kleine K voor kleuters | Informatie voor ouders en verwijzers 

Als ouder en kind in je kracht  

In kleine K bieden we zorg voor uiteenlopende problemen binnen de ontwikkeling en opvoeding van baby’s, peuters en kleuters. De zorg gebeurt steeds op maat en samen met de ouders. Ons streefdoel is kwaliteitsvolle hulpverlening die ouders en kinderen (terug) in hun kracht plaatst. We bieden multidisciplinaire diagnostiek en begeleiding met aandacht voor het jonge kind, de ouder en de relatie tussen hen beiden.

Wat gebeurt er?

Met kleine K vind je op de eerste plaats een open huis dat zorgend en dragend is en waarin je als ouder actief betrokken wordt om samen te (be)handelen. Je vindt er een klimaat dat uitnodigt om samen met je kind rust en afstemming op elkaar te vinden. Daarnaast is er een groeps- en individueel zorgaanbod.

Tijdens de dagbehandeling in Huis 7 verblijven de kinderen in een leefgroep van acht kleuters. We streven ernaar de opname af te ronden na 14 weken.

Programma

Het diagnostisch en therapeutisch programma in kleine K steunt op drie pijlers:

 • het jonge kind
 • de ouders
 • de ouder-kind relatie

Tijdens de opname doen we in een eerste fase een volledig onderzoek van het kind en zijn gezins- en leefomgeving. Dat brengt duidelijkheid of een diagnose, waarop we een behandelplan kunnen opmaken. In samenspraak en samenwerking met de ouders bieden we therapeutische ondersteuning voor de drie pijlers. We werken aan een positieve evolutie van de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en willen de veerkracht van het hele gezin verhogen.

We starten dus met een diagnostische fase. In die periode nemen we de tijd om elkaar te leren kennen en vinden verkennende gesprekken, observaties en onderzoeken plaats. Hierna volgt een bespreking binnen het team en een gesprek met de ouders waarin de diagnose en de verdere behandeling op maat bespreken. Na ontslag – we streven ernaar om een opname af te ronden na 14 weken  – bezorgen we een eindverslag. Dat sturen we ook naar de hulpverleners waarvoor jullie toestemming hebben gegeven.

Bij de opstart van de opname krijgen je een trajectbegeleider toegewezen. Hij is jouw centraal aanspreekpunt binnen ons team en coördineert en begeleidt je gedurende de hele opname.

Hierbij een greep uit de therapieën, zowel in groep als individueel:

 • Ouder-kind samenspel |met psycholoog
  Ouder-kind samenspel is een manier om als ouder spelenderwijs in interactie te gaan met je kind. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de relatie met de ouder: kinderspel zorgt voor groei in zelfvertrouwen van de kleuter.
 • Ouder-kind beweging – Sherborne samenspel | met orthopedagoog en leefgroepbegeleiding
  Sherborne bewegingspedagogiek is een doe-methode, en heeft vooral spelen, bewegen en aanraken als uitgangspunt. Leren gebeurt door bewegen, beleven, voelen en nieuwe mogelijkheden verkennen.
 • Sensopatisch ouder-kindspel (met psycholoog)
  Ook onze zintuigen kunnen ons helpen met ervaringen en gevoelens om te gaan.  We laten ouders en kindjes samen experimenteren met verschillende materialen, zodat ze kunnen ontdekken wat ze (niet) fijn vinden, prikkelverwerking in gang wordt gezet en ze grenzen kunnen verleggen. 
 • Oudergroep (met kinder- en jeugdpsychiater) 
  De oudergroep is een moment voor ouders onder elkaar in aanwezigheid van de kinder- en jeugdpsychiater en de assistent. Het is een uur voor jezelf als ouder om na te denken over hoe het met jou gaat, wat jou bezig houdt en wat je nodig hebt. Soms zetten we zelf een thema op de agenda, waarvan we denken dat het voor veel ouders een meerwaarde is om te bespreken. 
 • Nestelen – downregulatie ouder en kind (met kinder- en jeugdpsychiater en psycholoog)
  Tijdens de down-regulatie of nestelen krijgen de ouders de kans om tot rust te komen via relaxatieoefeningen. Ouders maken hun nestje klaar en nemen de tijd om samen met hun kind te ontspannen. We oefenen op het “zijn in het hier en nu”, door te masseren, te zingen, te kijken, te voelen… 
 • Video-interactiebegeleiding (met orthopedagoog)
  Aan de hand van beelden zoeken we samen naar wat goed loopt in de interactie met je kind zodat je als ouder jouw krachten kan ontwikkelen en versterken . Met beelden zien we de kleinste signalen en zoeken we samen naar wat je kind nodig heeft. 
 • Griefelen met de kleuters (met orthopedagoog en leefgroepbegeleiding)
  Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Jonge kinderen weten zich soms geen raad met wat ze gewaarworden in hun lichaam, wat het doet met hun energieniveau en ze hebben vaak nog niet genoeg taal om op een goede manier te kunnen communiceren. Het griefelen geeft de kleuters handvaten om de gewaarwordingen te leren (her)kennen, hier taal voor te ontwikkelen en om van  spanning te komen tot ontspanning. 
 • Spelsessies in groep met de kleuters (met psycholoog en leefgroepbegeleiding) 
  Voor de ontwikkeling van je kleuter is het spelen met speelgoed en het spelen met elkaar erg belangrijk. De speltherapeut gaat enerzijds mee in de speldynamiek maar beïnvloedt anderzijds mee het spel. 
 • Beweging met de kleuters (met psycholoog en leefgroepbegeleiding) 
  Via de bewegingssessies willen we voornamelijk het lichaamsbewustzijn van je kleuter stimuleren en diens vaardigheden ontwikkelen. 
 • Rustmomentje (met de leefgroepbegeleiding)
  Elke dag organiseren we een rustmomentje om kleuters te leren op zichzelf te  spelen/rust te vinden.  We helpen hen daarbij.
 • Samenleven (met de leefgroepbegeleiding) 
  We creëren een dagdagelijkse oefenruimte waarin we “kaderend en koesterend”  zoeken naar betere regulatie, met pop “Ka” als rode draad doorheen de dag. 
 • Ziekenhuisschool (met de kleuterjuffen) 
  Ook de kleuters mogen naar het kleuterklasje in de ziekenhuisschool. Er worden verschillende activiteiten aangeboden binnen een wisselend thema. Na een gezamenlijk onthaal- en vertelmoment, worden de kinderen verdeeld in kleinere groepjes. Hierdoor kan iedere kleuter individueel begeleid worden,  waardoor de ontwikkelingskansen optimaal zijn. Ook worden er groepsmomenten voorzien om de sociale ontwikkeling te bevorderen zoals poppenkast, samen kokerellen, samen turnen, samen knutselen. Er wordt ook een oudercontact voorzien tijdens de duur van de opname. 
 • Belevingsonderzoek met kleuters (met psycholoog) 
  Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we de beleving van je kind – gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen, …  – in beeld brengen. 
 • Sensorisch profiel (met de leefgroepbegeleiding)
  Sensorische informatieverwerking wil zeggen de prikkelverwerking van het lichaam en de omgeving via onze zintuigen en vervolgens het selecteren van een passende reactie daarop. Aan de hand van vragenlijsten en observaties in de leefgroep maken we een overzicht van de sensorische informatieverwerking van je kleuter. 
 • Ervaringsleren (met de leefgroepbegeleiding) 
  We gaan samen van de afdeling (vaak de natuur in) en vragen aan het gezin om een opdracht uit te voeren. Die opdracht is afhankelijk van het behandeldoel.  Soms filmen we. De focus ligt niet op het resultaat maar op het “proces” en er samen over nadenken achteraf, en op het versterken van positieve momenten.
 • EMDR ( met de kinderpsychiater of psycholoog)
  Het wordt steeds duidelijker dat deze traumatherapie ook kan helpen om allerlei “heftige” gebeurtenissen te verwerken. Wanneer we denken dat dit helpend is, kunnen we deze therapievorm inzetten.

Hoe ziet de dag er uit?

Dagelijks wordt de dag geopend op de mat, samen met pop Ka, en wordt de dagplanning overlopen met alle kleuters.

Het kleuterprogramma loopt op weekdagen tussen 8.45 en 15 uur.

Maandag is het ouder-kind dag, dan kom je samen met je kind naar kleine K kleuters en draag je de verantwoordelijkheid over de zorg van je kind (waar nodig door ons bijgestaan). Als je kind maandag naar de klas gaat, vindt de oudergroep en een rustmoment plaats. Dit “pauze”moment kan je naar eigen wens invullen: gewoon even tot rust komen, in gesprek gaan met andere ouders,…

Regels en afspraken

Wanneer je akkoord gaat met de opnametermijn, verwachten we een voltijdse deelname gedurende vijf dagen per week. Indien dit niet mogelijk is, vragen we je om dat zo snel mogelijk met de kinder- en jeugdpsychiater te bespreken. Vakantieperiodes tijdens de opname zijn in principe niet mogelijk.

Voorafgaand aan de opname organiseren we een 'voortraject' (max. drie keer): één ouder komt met de kleuter op donderdag van 15.30 tot 17.00 uur naar onze afdeling. Dit om de groep te verkennen, samen te spelen, al wat met ons te praten…

Er zal ongeveer wekelijks een gesprek/therapeutisch moment met jou als ouder plaats vinden, vaak tijdens de werkuren. Er wordt in afstemming gezocht naar een zo gepast mogelijk moment. Er is een eerste “adviesgesprek” met de kinderpsychiater na de eerste grote kindbespreking (4 à 6 weken na de opnamestart) standaard plaats op donderdag om 11 uur.

Enkel ouders nemen deel aan het zorgprogramma. We kunnen slechts één ouder tegelijk opnemen – een beurtwissel is wenselijk. Ouders kunnen op de dag dat ze aanwezig zijn, een sociaal attest krijgen voor hun werkgever. In overleg met de kinder- en jeugdpsychiater kan er ook medische bijstand aangevraagd worden voor de ouder.

Praktisch

Brengen en halen

Er is  geen voor- of na-opvang voorzien. We vragen om ’s ochtends op tijd te komen. Indien je wegens overmacht toch afwezig bent of te laat komt, verwittig je zo snel mogelijk de leefgroepbegeleiding van Huis 7 (zie ‘belangrijke telefoonnummers’).  We vertrekken van dinsdag tot vrijdag om  iets voor 9 uur naar de ziekenhuisschool.  Als je later bent, vragen we jouw kindje zelf naar de ziekenhuisschool te brengen.

Reken op de eerste opnamedag extra tijd in om je kind eerst in te schrijven in de grote inkomhal van het ziekenhuis (zie rubriek ‘bereikbaarheid’ in het algemeen gedeelte).

Meebrengen

 • ingevuld toestemmingsformulier, dat je op voorhand van ons hebt ontvangen
 • reservekledij: broek, onderbroek, kousen, T-shirt
 • regenlaarzen voor op de kinderboerderij of in het bos
 • lunch voor de ouder (drank is voorzien)
 • je kan ook in de cafetaria iets kopen, doe dat bij voorkeur vóór aavang van de therapiedag
 • medicatie (indien nodig)
 • iets om jezelf, als ouder, even bezig te houden in de rustmomenten

Tarief

Per opnamedag betaal je ongeveer 7 euro remgeld. Voor het oudergroepsgesprek betaal je ongeveer 8 euro remgeld per sessie. Na ontslag ontvang je een eindfactuur van het ziekenhuis.

Indien je meer informatie of ondersteuning wenst rond facturen en tarieven, staat de maatschappelijk medewerker binnen ons team je graag bij. De contactgegevens vind je terug in de rubriek ‘belangrijke telefoonnummers’.

Je kan steeds contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij om na te vragen welke tussenkomst je geniet in de dagbehandeling.
 

Contact

kleine.K [at] upckuleuven.be

016 34 38 21

Dit is het telefoonnummer van het secretariaat van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie in Vleugel K op campus Gasthuisberg.

 • therapeut of trajectbegeleider
  Tine Missinne, Ilse Theys of Lara Mandonx 

016 34 38 21

 • leefgroepbegeleiding
  Alexandra Charels, Sofie Luyten, Evelien Vandendriessche of Steven Vleminckx 

016 34 37 92

016 34 36 01

016 34 25 65

 • kinder- en jeugdpsychiater in opleiding (assistent)

016 34 38 21

016 34 38 21

 • directie ziekenhuisschool
  Ingrid Donceel 

016 34 39 62


Aarzel niet om je vragen te stellen, tijdens het kennismakingsgesprek of op een ander moment. Het behandelteam van Huis 7 van kleine K heet je steeds van harte welkom. 

dagkliniek kleine K