Familiebevraging

Een jaar lang polste het UPC KU Leuven bij de familie en naasten van patiënten naar hun tevredenheid over hoe ze zich bejegend en betrokken voelen door de medewerkers van het ziekenhuis. Score van de 118 deelnemers: 7 op 10.

Bevraging

De coronapandemie duwde de mogelijkheid van de zorgmedewerkers om familie en naasten van patiënten te ontmoeten en te beluisteren onvermijdelijk omlaag. Toch organiseerde het UPC KU Leuven, in samenwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezondheid een tevredenheidsbevraging om zicht te krijgen op waar het ziekenhuis staat in de ‘trialoog’ hulpverlener – patiënt – familie. Familie, vrienden en andere naasten van patiënten van het UPC KU Leuven konden anoniem een vragenlijst invullen, de resultaten werden vertrouwelijk verwerkt.

Resultaten

De familiebevraging leerde dat de deskundigheid van de hulpverleners gewaardeerd wordt met een hoge 85% en dat het ook goed zit met de bejegening door de zorgmedewerkers. Zowel de manier van omgaan met het familielid als met de patiënt zelf wordt als positief ervaren.

Over hun betrokkenheid bij de behandeling vonden naasten dat het beter kon (zie grafiek). De bevraging leert dat hulpverleners het gevoel van betrokkenheid bij familie soms overschatten, en dat dit dus bijzondere aandacht vraagt. Ook wensen naasten meer informatie, bijvoorbeeld over hoe ze kunnen omgaan met de problemen die er zijn, wat ze kunnen doen bij een eventuele crisis en welke lotgenotengroepen er bestaan.

Eén van de redenen voor deze mismatch is wellicht de terughoudendheid van zorgmedewerkers om patiëntgegevens mee te delen en het beroepsgeheim niet te willen te schenden. Hoofdarts prof. dr. Filip Bouckaert: “Het is van groot belang om persoonsgebonden informatie te onderscheiden van niet-persoonsgebonden informatie. Zo kunnen we met patiënten bespreken welke persoonsgebonden informatie we op welke wijze aan welke naasten geven. Met niet-persoonsgebonden informatie – over zorgaanbod, werkwijze, visie – kunnen we altijd aan naasten een antwoord bieden en hun noden beluisteren.”

Verbeteracties

Bij de evaluatie van de resultaten werd vastgesteld dat er in het UPC KU Leuven best wat mogelijkheden zijn om de betrokkenheid van naasten te verhogen, zoals de vertrouwenspersoon, lotgenotencontact, de ombudspersonen, wisselwerking met de familievereniging. Blijkt dat die mogelijkheden niet altijd bekend zijn of benut worden. “Ook daaraan zullen we remediëren”, zegt Bouckaert. “We gaan aan de slag met de tips van Familieplatform en stellen een actieplan op. Via een opleidingstraject verspreiden we de nodige kennis en vaardigheden in ons ziekenhuis: we trainen onze medewerkers in verbindende communicatie, geven handvaten voor het informeren, ondersteunen en betrekken van naasten, en verduidelijken de juridische kant. We richten vraag-en-antwoordsessies in over het omgaan met familie en voorzien ook informatie voor naasten via brochures en informatieavonden. Een intern protocol dat zich baseert op de multidisciplinaire richtlijn van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid, Gezin moet de betrokkenheid, bejegening en bereikbaarheid verder verbeteren. En tot slot werven we een vaste halftijdse familie- ervaringsdeskundige aan om de nodige expertise te verwerven en om al deze acties in goede banen te leiden”

Nieuwe bevraging

In 2024 organiseert het UPC KU Leuven een vervolgmeting. Zo kunnen we het effect van het actieplan opvolgen en bijsturen waar nodig.