“Méér geïntegreerde zorg vraagt keuzes in de geestelijke gezondheidszorg”

Met de hervorming in de geestelijke gezondheidszorg is al een grote stap gezet richting geïntegreerde zorg. Die ontwikkeling moeten we nu verder doortrekken, stelt Gert Peeters, operationeel directeur bij het UPC KU Leuven, in Zorgwijzer. Hij formuleert acht speerpunten om tot die verdere ontwikkeling te komen.

(...) U ijvert ook voor meer ‘datagedreven werken’. Gebeurt dat te weinig?

“Dat is toch de achilleshiel van onze sector, vrees ik. Historisch gezien bestaat er in de geestelijke gezondheidszorg veel aversie tegenover registratie en documentatie van bepaalde parameters: discretie staat hoog aangeschreven en er is veel angst voor stigmatisering. En als je binnen een netwerk data wil verzamelen, speelt natuurlijk ook de hele GDPR-problematiek. In de gezondheidszorg zijn er nu oefeningen bezig om toch ‘GDPR-proof' data uit te wisselen, en die boot mogen we zeker niet missen. Alleen al in het kwaliteitsbeleid en in het wetenschappelijk onderzoek zouden we hiermee belangrijke progressie kunnen maken.” (...)

Hoe kunnen we dat tekort aan ‘manpower’ oplossen?

“Er bestaat niet één zaligmakende formule. We moeten uiteraard mensen warm blijven maken om in de sector te starten én te blijven. En verder moeten we ook proberen om de ervaring die op 65 jaar vertrekt toch aan boord te houden. Zo denken we bijvoorbeeld aan een seniorenploeg die nieuwe medewerkers in het ziekenhuis kan coachen en begeleiden, en zo de uitstroom aan ervaring tracht te compenseren. Maar daarnaast moeten we ook goed nadenken over welke vormen van zorg we wel en niet (meer) aanbieden. Met personeelsintensieve zorgverlening moeten we zo spaarzaam mogelijk zijn en we moeten waar mogelijk kiezen voor (semi-)ambulante zorg, outreachende zorg, meer gemeenschapsgerichte zorg… Burgers zullen (noodgedwongen) méér aangesproken worden om mee hun verantwoordelijkheid op te nemen. Veel mensen doen al aan buurt- of mantelzorg, maar dat zal in de volgende jaren nog meer ingebakken moeten raken in onze zorgcultuur.” (...)

U pleit er ook voor om meer onderzoek en innovatie om te zetten in de praktijk. Is dat geen evidentie?

“Ja en nee. Heel wat initiatieven rond geïntegreerde zorg starten als een proeftuin. Maar als ik even heel streng ben voor mijn eigen sector, vraag ik me toch af welke harde resultaten we op tafel kunnen leggen vanuit de hele hervorming. Is de zorg toegankelijker geworden? Bereiken we de meest kwetsbare groepen voldoende? Is er efficiëntiewinst of hogere effectiviteit? Goede wetenschappelijke flankering bij proefprojecten ontbreekt vaak. Bovendien gaat onze sector soms te snel mee in hypes, zonder eerst naar de bestaande evidentie te kijken. De wetenschap kan ons vaak helpen om op een verstandigere manier om te gaan met publieke middelen." (...)

Lees het interview | Zorgwijzer

Lees de integrale tekst van Gert Peeters