Persmededeling | PVT Andreas bouwt campus op kloostersite in Lubbeek volgens nieuwste inzichten voor zorgwonen

Persmededeling

Vlaams welzijnsminister Hilde Crevits, de directie van Z.org KU Leuven en de burgemeester van Lubbeek Theo Francken gaven donderdag 30 maart 2023 het startschot voor het vernieuwen van het PVT Andreas in Lubbeek. De bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) krijgen een nieuwe thuis in het centrum van de gemeente en zullen er leven in nauwe verbondenheid met het dorp. Eens klaar, eind 2025, zullen zij hun intrek nemen in een duurzame woongelegenheid die gebouwd is volgens de nieuwste inzichten op kleinschalig, genormaliseerd zorgwonen.

Het huidige PVT Andreas, campus Lubbeek, zal verhuizen van de verouderde ziekenhuisgebouwen naar de aanpalende kloostersite. Het huidige klooster is een gekend dorpsgezicht dat uit verschillende panden bestaat. De bestaande structuren vragen om een atypische oplossing op maat: een prototype voor een functioneel en eigentijds psychiatrisch verzorgingstehuis met een collectie van huizen rond een gedeeld binnenplein. De bestaande panden worden, in het ontwerp van WIT-architecten, via een mix van renovatie en (ver-) nieuwbouw omgevormd tot vijf kleinschalige woongelegenheden, waar in totaal negen leefgroepen van acht bewoners zullen samenwonen.

Wonen in en met de buurt

Sommige mensen met een bijzondere, maar kwetsbare geest hebben nood aan een aangepaste omgeving die stimulerend werkt en veilig aanvoelt. De zoektocht naar een woonomgeving die het psychisch welzijn maximaal beschermt, is een belangrijke opdracht voor een universitair centrum gericht op innovatie in de zorg.

Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven: “Dankzij dit vernieuwende concept kunnen de verschillende PVT-huizen een aangepaste omkadering bieden voor de verschillende wensen en noden van de bewoners. Dit kan gaan van quasi zelfstandig wonen met een eigen voordeur tot intensief begeleid wonen, en al zijn tussenvormen. De ambitie is om de hele site te ontwikkelen tot een polyvalente zorgcampus waar zorg nagenoeg onzichtbaar deel uitmaakt van andere zorg-, leef- en woonfuncties in een groene omgeving.”

De vereisten voor de architectuur van de geplande gebouwen reiken verder dan zorggerichte functies. Het gebouw en de site lenen zich voor een kwalitatieve zorg en woonbeleving.

Frie Swinkels, coördinator PVT Andreas: “Ik kijk uit naar onze verhuizing van een klassiek instituut en ziekenhuisgebouw naar een innovatieve infrastructuur die onze visie op zorg zal verwerkelijken. Bewoners met een psychische kwetsbaarheid zullen wonen in een aangepaste context met structurerende ondersteuning. Die sluit nauw aan op de verschillende zorgvormen uit het geïntegreerde zorggeheel dat we aanbieden. De zorg past in onze kijk op vermaatschappelijking en bieden we aan in een genormaliseerde omgeving in nauw contact met de buurt.”

Goede zorg gaat hand in hand met de mogelijkheden op integratie, activatie en herstel van de bewoners. De nieuwe infrastructuur maakt dat Z.org KU Leuven zijn visie op volwaardig, genormaliseerd zorgwonen in de praktijk brengt: voor de bewoners is dat zorg ‘bij hen thuis’. Idealiter gebeurt dat in een sterke verwevenheid met het buurt- en gemeenschapsleven.

Bart De Greef, logistiek en financieel directeur Z.org KU Leuven: “Ook technisch wordt een state-of-the-art en duurzaam nieuw PVT gebouwd. De nieuwe woonmodules worden uitgewerkt in massieve houtbouw (CLT*), dat in tegenstelling tot de klassieke bouwmaterialen CO2 opslaat in plaats van uitstoot, en ook past binnen het concept van circulair bouwen. Als bonus zorgt het voor een warme en huiselijke uitstraling. Ook op vlak van energiehuishouding worden de nieuwste technologieën ingezet: via een BEO-veld** wordt warmte onttrokken uit de ondergrond, wat in de zomer ook voor passieve koeling kan zorgen. De daken worden maximaal (onzichtbaar) voorzien van zonnepanelen, waardoor een groot deel van de energiebehoefte lokaal wordt opgewekt. Er wordt geïnvesteerd in slimme zorgtechnologie.”

De totale kostprijs van het bouwproject wordt geraamd op 26,5 miljoen (7,6 miljoen uit VIPA en 18,9 miljoen euro via een tegemoetkoming in de dagprijs door de Vlaamse overheid).

Geïntegreerde woonzorg

Het nieuwe PVT te Lubbeek past bovendien in een ruimer masterplan voor de hele campus, die zowel de kloostersite, het oude ziekenhuisgebouw (incl. huidige PVT) en de parkzone omvat. De ambitie is om de hele site te ontwikkelen tot een polyvalente campus. Bedoeling is de huidige voorzieningen of gelijkaardige alternatieve functies op de kloostersite van de campus te behouden.

Theo Francken, burgemeester Lubbeek: “Knap hoe het ontwerp ervoor zorgt dat bewoners en buurtbewoners samen deel uitmaken van één sociaal weefsel. Het bouwtechnische en zorgorganisatorische aspect vloeien samen terwijl het PVT maximaal ontsloten geraakt naar het park, de buurt en het dorpsleven. De aanpassing van het PVT verduurzaamt ook de decennialange goede relatie met de gemeente. Ik kijk uit naar de wisselwerking die de gezonde dynamiek tussen beide ongetwijfeld nog zal bevorderen.”

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “PVT’s zijn een onmisbare schakel in de geestelijke gezondheidszorg. De voorbije jaren hebben we met de Vlaamse regering aanzienlijk wat bijkomende middelen vrijgemaakt voor de geestelijke gezondheidszorg. En dat is nodig. Investeren in nieuwe infrastructuur, betekent ook investeren in de beste zorg in lijn met de huidige inzichten op zorgverlening en actuele noden. De vernieuwing van het PVT Andreas is  een mooi voorbeeld van hoe we evolueren naar genormaliseerd wonen dat meer herstelgericht werkt en de zelfstandigheid en capaciteiten van de bewoner respecteert. Het is de intentie van de Vlaamse overheid om hierin te blijven investeren.”

Impact tijdens de werken

Een dergelijk ambitieus bouwproject realiseren zal tijdens de werken uiteraard wel impact hebben op de omgeving. In nauw overleg met de gemeente en de aanpalende basisschool werd daarom beslist dat vanaf de paasvakantie de parking achter het klooster volledig zal worden afgesloten, om gevaarlijke kruisingen van werfverkeer en schoolgaande kinderen (en ouders) te vermijden. De school blijft uiteraard gewoon toegankelijk via de Heurbeek (die tijdelijk een eenrichtingsstraat wordt). Daarnaast kan de parking van de huidige PVT aan de Binkomstraat ook worden gebruikt als kiss & ride, die met een voetgangersweg verbonden is met de achterzijde van de school. Tijdens de duur van de werf blijft de situatie van kortbij opgevolgd worden, in continu overleg.

* CLT staat voor Cross-Laminated Timber oftewel kruislaaghout. Deze massieve houten platen bestaan uit verschillende lagen hout die kruiselings op elkaar gelijmd zijn.
** BEO staat voor Boorgat Energie Opslag. Een BEO-veld onttrekt energie uit de bodem om de gebouwen te koelen en te verwarmen.

Bekijk de grafische simulaties van het bouwproject PVT Andreas Campus Lubbeek


Bekijk de videoboodschap van Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

 

 


In de media