Inbreuken melden

Via deze regeling kun je feitelijke of mogelijke inbreuken melden die binnen het UPC KU Leuven hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden, en waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context. Het gaat om inbreuken die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.

Dit meldpunt is opgericht in uitvoering van de Europese richtlijn 2019/1397 van 23 oktober 2019 ter bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.

Wie kan melding maken?

Niet alleen huidige werknemers, maar ook al wie in het verleden bij of voor het UPC KU Leuven gewerkt heeft, kan een melding maken. Het kan gaan om:

 • werknemers en zelfstandigen
 • vrijwilligers
 • stagiairs
 • (onder)aannemers of leveranciers
 • personen van wie de werkrelatie met het UPC KU Leuven nog moet aanvangen (bijvoorbeeld bij inbreuken die tijdens de wervingsprocedure of precontractuele onderhandelingen naar boven komen)

Wat kan je melden?

Alle informatie:

 • over feitelijke of mogelijke inbreuken;
 • die binnen het UPC KU Leuven hebben plaatsgevonden of zeer waarschijnlijk zullen plaatsvinden;
 • waar je als melder kennis van hebt binnen een werkgerelateerde context;
 • en die in hoofdzaak het algemeen belang schaden of bedreigen.

Meer concreet, betreft het inbreuken die betrekking hebben op specifieke EU-richtlijnen, de financiële belangen van de Unie, de interne markt en vennootschapsbelastingen.

Voorbeelden:

inbreuken op overheidsopdrachten, financiële diensten, productveiligheid en productconformiteit, veiligheid van het vervoer, bescherming van het milieu, stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, veiligheid van levensmiddelen en diervoerders, diergezondheid en dierenwelzijn, volksgezondheid, consumentenbescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, inbreuken waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad,Niet alleen huidige werknemers, maar ook al wie in het verleden bij of voor UZ Leuven gewerkt heeft, kan een melding maken, …

Hoe kan je melding maken?

De wet schrijft voor dat de melder dit op een veilige, vertrouwelijke en desgewenst ook anonieme manier moet kunnen doen.

 • Het UPC KU Leuven beschikt over een eigen beveiligd en vertrouwelijk intern kanaal voor meldingen.
  Via deze tool kan het UPC KU Leuven zicht krijgen op het aantal en het type meldingen, wat een objectieve rapportering mogelijk maakt. De volledige procedure bij aangifte via het intern meldkanaal staat beschreven in de policy voor meldingen van inbreuken op het Unierecht (Klokkenluidersregeling)
 • Als melder kan je ook rechtstreeks – al dan niet parallel aan je melding bij het meldkanaal van het UPC Leuven – een inbreuk aangeven bij de federale ombudsman, via het extern meldkanaal dat door de overheid is opgericht.

In welke mate ben je beschermd als melder?

De meldingsprocedure garandeert in de mate van het mogelijke dat je identiteit als melder confidentieel blijft. Enkel in het geval van o.a. strafrechtelijke misdrijven kan het UPC KU Leuven tijdens het onderzoek wettelijk verplicht zijn om verworven informatie kenbaar te maken aan de bevoegde overheidsinstanties.

Bovendien ben je als melder beschermd tegen ontslag, schorsing, bedreiging, intimidatie of represailles als gevolg van de melding te goeder trouw van bepaalde inbreuken. Ook wie de melder actief ondersteunt tijdens de meldprocedure en familieleden van de melder genieten deze bescherming. Maak je een anonieme melding, dan geniet je deze bescherming pas na identificatie.

De verwerking van je melding gebeurt in overeenstemming met de GDPR, dus ook je gegevens zijn beschermd.

Volledige policy

Lees de volledige policy voor meldingen van inbreuken op het Unierecht (Klokkenluidersregeling)