Missie


Samen voor steeds betere zorg

Missie en langetermijnvisie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

 

Zorg verbindt

Zorg in partnerschap is onze missie. Op de eerste plaats voor mensen met psychische problemen en hun naasten. Zij staan centraal. Zij sturen mee onze zorg voor hen. Als universitair psychiatrisch centrum reikt onze zorg verder dan patiëntenzorg. Zorg voor onderzoek en vorming, voor studenten, hulpverleners en onderzoekers in opleiding. Zorg voor beleid en samenleving, die een grote invloed hebben op de geestelijke gezondheid. Zorg voor de organisatie en visie van onze geestelijke gezondheidszorg. En tot slot: zorg voor onze eigen medewerkers en voor onze partners in de zorg.

Zorgen voor is oprecht bekommerd in relatie treden met een uniek persoon, met respect voor zijn menselijke waardigheid en context. Zorg betekent integriteit, engagement en authentieke betrokkenheid. Die waarden inspireren onze vier grote opdrachten: patiëntenzorg, vorming, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. We vervullen die opdrachten vanuit een christelijk mens- en wereldbeeld maar met respect en openheid voor mensen met elke levensbeschouwing of culturele achtergrond.

We streven naar steeds betere zorg: meer patiëntgericht, wetenschappelijk, ethisch en innovatief. Onderzoek, vorming en kwaliteitszorg zijn hiervan de motor. Patiënten en hun naasten geven samen met ons de richting aan.

 

Patiëntenzorg: deskundige groei- en herstelgerichte behandeling op maat

Met veel menselijkheid en professionalisme bieden we toegankelijke, doelmatige en doeltreffende zorg met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Met een uitgebreid multidisciplinair zorgaanbod richten we ons met drie diensten zowel tot kinderen en jongeren, als tot volwassenen en ouderen.

De hoeksteen van onze zorg is de zorgrelatie. Kwaliteit van zorg realiseren we op de eerste plaats door te streven naar kwaliteit en continuïteit van deze zorgrelatie. In die zorgrelatie speelt zich de gemeenschappelijke besluitvorming, gepersonaliseerde diagnose en behandeling af, met groot respect voor de zelfbeschikking, vrijheid en waardigheid van de patiënt. Met beschermingsmaatregelen die de vrijheid beperken zijn we daarom zeer terughoudend.

Voor ons gaat het eerst over de persoon van de patiënt en zijn relaties, veerkracht en sterktes, en pas dan over de psychische of psychiatrische problemen. In ons mensbeeld staan verbondenheid met anderen en zingeving centraal, met aandacht voor brein en geest, voor het lichaam en voor de betekenisvolle context. Onze werkwijze is daarom interdisciplinair en integreert humanistische, psychotherapeutische, lichaamsgerichte en medisch-biologische benaderingen, met inbegrip van goede somatische zorg. De patiënt werkt actief mee in en aan dit proces. Het doel van dit proces is groei, zelfontplooiing, maatschappelijke participatie en herstel. Met herstel bedoelen we symptomen doen verdwijnen of verminderen en/of een kwaliteits- en zinvol leven uitbouwen in de samenleving ondanks symptomen en beperkingen. De sleutel daartoe is eigen krachten en mogelijkheden ontdekken en ontplooien gesteund door zijn naasten, binnen hun draagkracht en mogelijkheden. Onze zorg richt zich ook tot die naasten van de patiënt.

We werken verbindend en streven naar maatwerk, vorm gegeven in dialoog met onze belangrijkste partner, de patiënt zelf. Zijn noden en wensen zijn het vertrekpunt. Ook de familie en omgeving van de patiënt en de andere betrokken hulpverleners sturen dit mee aan. Maatwerk slaat op de inhoud van de zorg, maar ook op de vorm: ambulante en mobiele zorg en dagopname als het kan, hospitalisatie als het moet, en dan zo lang als, maar niet langer dan nodig. Ons streefdoel is de patiënt zo veel keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid als mogelijk te geven in en met zijn omgeving. Waar mensen botsen op de grenzen van hun mogelijkheden en autonomie, bieden we opvang, ondersteuning en bescherming.

Als academisch centrum streven we een dubbel profiel na. Enerzijds zetten we in op hoogkwalitatieve basiszorg en ambiëren daarin een voorbeeldrol. Anderzijds ontwikkelen we voor welomschreven domeinen een doorgedreven specialisatie en expertise met brede uitstraling. Voor complexe zorgvragen binnen die domeinen verwelkomen we daarom verwijzingen van buiten onze regio.

 

Onderzoek en vorming

Onderzoek en vorming leggen de basis voor de geestelijke gezondheidszorg van morgen. We voeren een beleid dat onderzoek en vorming aanmoedigt. We bieden onze medewerkers ruimte en vrijheid om die academische taken op een zorgvuldige manier te combineren met en te integreren in de patiëntenzorg.

Met de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven organiseren we de opleiding van psychiaters. We dragen bij aan de opleiding van artsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en vele andere hulpverleners en participeren in opleidingen in eigen en andere universiteiten en hogescholen. Vorming is voor ons meer dan kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en vormen van attitudes. Het is ook een proces van samenwerking en uitwisseling in een stimulerende omgeving. Zo ontwikkelt vorming deskundigheid en kritisch en creatief denken. Zoals in de patiëntenzorg stellen we de zorgzame, respectvolle relatie centraal, hier met student, stagiair of assistent.

Wat het onderzoek betreft kiezen we voor een brede, veelzijdige benadering en streven daarbij naar integratie en kruisbestuiving. Fundamenteel onderzoek staat naast klinisch onderzoek, kwantitatief naast kwalitatief, menswetenschappelijk naast biomedisch en neurowetenschappelijk onderzoek. Met translationeel onderzoek vertalen we bevindingen in het laboratorium naar toepassingenvoor de patiënt. Vanuit de onderzoeksgroep psychiatrie van het Departement Neurowetenschappen werken we samen met andere onderzoeksgroepen binnen de KU Leuven, en met andere universiteiten en instellingen in binnen- en buitenland. Zo groeien we met UPC KU Leuven verder uit tot internationaal gerenommeerd academisch kennis- en onderzoekscentrum.

 

Maatschappelijke rol

Psychiatrie kan niet los gezien worden van de samenleving. We willen onze maatschappij inspireren en beleidsmakers sensibiliseren om geestelijke gezondheidszorg en preventie breder uit te bouwen en geestelijke gezondheid te bevorderen. Dat laatste is een brede maatschappelijke opdracht in vele domeinen: onderwijs, werk, sociaal beleid, sociale zekerheid, cultuur, huisvesting, armoedebeleid, gezinsbeleid, integratie- en inclusiebeleid, … We ijveren zo voor de beste preventie: een samenleving die haar leden en in het bijzonder haar kinderen zorg, veiligheid en bescherming biedt, en die zelfzorg en mantelzorg ondersteunt. Een samenleving die stigma doorbreekt en de mogelijkheden ziet van mensen met psychische problemen. Een samenleving die deze mensen met openheid, respect en zorgzaamheid betrekt bij zorg, arbeidsproces en beleid. Een samenleving die investeert in ontplooiing en herstel van mensen. Een samenleving die psychiatrische aandoeningen erkent en ernstig neemt.

De combinatie van patiëntenzorg en wetenschap biedt ons een bijzonder en omvattend perspectief op mens en maatschappij. Daarom nemen we –samen met collega’s uit de humane wetenschappen– het voortouw in het maatschappelijke debat over ethische, filosofische en maatschappelijke vraagstukken, zoals de grens tussen ziek en gezond, de vrije wil, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid, euthanasie,... We dragen verder kritisch bij aan het publiek debat over geestelijke gezondheidszorg en ondersteunen het beleid dat aansluit bij onze missie. We richten ons ook tot het brede publiek om de kennis van en beeldvorming over geestelijke gezondheid en psychiatrische aandoeningen te verbeteren. We werken zo aan preventie van psychiatrische aandoeningen en dragen een positief beeld uit van de geestelijke gezondheidszorg om het imago ervan te verbeteren en de drempel om hulp te zoeken te verlagen.

 

Zorg in partnerschap

Goede gezondheidszorg realiseren we niet alleen. Een sterke samenwerking en zorgvuldige communicatie met alle partners in de zorg is voor ons essentieel. Zo komen we tot een afgestemd en gecoördineerd netwerk van zorg rond elke patiënt, mee aangestuurd door de patiënt en zijn familie. Dit netwerk biedt continuïteit van geïntegreerde zorg door in elke fase de gepaste partners te betrekken en op de voorgrond te laten treden. Met dit netwerk en met de mantelzorgers bieden we de patiënt voortgezette zorg, ook nadat het beter gaat, om zo herval te voorkomen en verder herstel te bevorderen.

Elke schakel van een netwerk heeft zijn specificiteit en belang. UPC KU Leuven legt zich toe op gespecialiseerde zorg en stelt zijn expertise ter beschikking van zijn partners in de zorg door verwijzing van patiënten en door consult en advies aan die partners. Onze ambitie is om zo onze rol van supraregionaal referentiecentrum verder gestalte te geven.

UPC KU Leuven vormt met een aantal nauwe regionale zorgpartners de koepelvereniging Z.org KU Leuven, om tot nog betere samenwerking te komen en om bestuurlijke en zorginhoudelijke expertise te delen of uit te wisselen. Z.org KU Leuven biedt zo een zorgcontinuüm met een zorgaanbod afgestemd op de zorgnoden dat duidelijk is voor patiënt en verwijzer.

Goede geestelijke gezondheidszorg is geïntegreerd in de algemene gezondheidszorg. UZ Leuven en de huisartsen van de regio zijn hierbij preferentiële partners.

 

Zorg voor medewerkers en eigen organisatie

Erkenning van en waardering voor medewerkers hangt niet af van hun titel of functie, maar van de toewijding en excellentie die ze nastreven. Zorg voor elke medewerker betekent dat we die waardering ook uiten en dat we hem aanspreken op zijn sterktes in een sfeer van wederzijds respect. We streven ernaar tegemoet te komen aan de professionele noden van onze medewerkers: vorming, steun, realistische uitdagingen en ruimte en tijd voor reflectie en verwerking. Zo versterken we hun veerkracht met respect voor ieders grenzen en draagkracht. Als betrouwbare en zorgzame werkgever laten we onze medewerkers groeien in een stimulerend en inspirerend klimaat. We betrekken onze medewerkers bij het beleid door inspraak, communicatie, transparantie, openheid voor kritiek en door grote professionele autonomie en autonomie van de geledingen. We hanteren de principes van deugdelijk bestuur met duidelijke en snelle beslissingslijnen. Ons streefdoel is competente en tevreden medewerkers die hun werk als zinvol ervaren en die zich identificeren met UPC KU Leuven en haar missie. Zo maken zij die missie waar door zichzelf te ontplooien.