Werkwijze afdeling Klipp

 


 

Klipp Voltijds en Klipp Dag

Klinische psychodynamische therapie bij persoonlijkheidsmoeilijkheden

Inzicht en ervaring

In onze behandeling vertrekken we vanuit de psychodynamische visie dat je persoonlijkheidsmoeilijkheden innerlijke patronen weerspiegelen, vaak diep geworteld in je levensgeschiedenis. Van sommige patronen ben je je bewust, van andere niet. Het gaat doorgaans om hoe je jezelf en anderen beleeft. Om hoe je omgaat met emoties en innerlijke spanning. En of je al dan niet voldoende innerlijke veiligheid of basisvertrouwen voelt.

We bieden een intensieve groepstherapie (8 mensen per groep) aan in een veilige en reflecterende omgeving. Hierbij staat het innerlijke veranderingsproces centraal. Het gaat niet alleen om inzicht, ook om ervaren. Om gevoelsmatig in contact te komen met wat je drijft en hoe je ermee omgaat. Zo ontdek je nieuwe en meer dynamische manieren van omgaan met jezelf en anderen. Je leert ze voelen en toepassen in je dagelijkse leven.

Programma

 • samenleven op de afdeling
 • verbale therapieën: groepspsychotherapie en groepsvergadering
 • non-verbale therapieën: via muziek, beeld en lichaam
 • gezinswerking
 • maatschappelijke begeleiding

Het team dat je begeleidt werkt volgens een wetenschappelijk onderbouwd behandelmodel. 

vijfdaags programma in dagtherapie of residentieel

 • residentieel: je verblijft op de afdeling van maandag 9.00 tot vrijdag 15.00 uur
  dagtherapie: je komt elke dag naar het ziekenhuis van 8.30 tot 16.15 uur 
 • op woensdagnamiddag ben je vrij
 • het samenleven wordt geïntensifieerd en er is extra steun en omkadering

driedaags programma in dagtherapie

 • je volgt een traject van drie dagen psychotherapie via ambulante dagbehandeling
 • je komt op maandag, dinsdag en donderdag naar de afdeling van 9.00 tot 16.00 uur
 • de dagbehandeling maakt het mogelijk om naast een intensief psychotherapeutisch proces je rol in je gezin en je sociale contacten te behouden en verder te ontwikkelen

Therapie aanvragen

nansie.daems [at] upckuleuven.be (subject: Aanvraag%20therapie%20op%20afdeling%20Klipp)

De therapie op afdeling Klipp gebeurt na twee intakegesprekken.

 1. In een eerste gesprek gaat een psychiater of psycholoog met je na of het therapieaanbod van Klipp voldoende beantwoordt aan jouw hulpvraag, en zo ja welk therapieprogramma voor jou het meest aangewezen is.
 2. Vervolgens komt er een tweede afspraak met een verpleegkundige om praktische zaken en behandelafspraken te bespreken.

 

Klipp Deeltijds/student

Deeltijdse klinische psychodynamische therapie bij persoonlijkheidsmoeilijkheden

Dit programma richt zich tot mensen bij wie ambulante therapie ontoereikend is, maar die de nodige draagkracht hebben om werk of studie te combineren met intensieve groepstherapie.

Je engageert je voor twee (halve) dagen therapie:

 • op woensdag- en vrijdagvoormiddag
  of 
 • op dinsdagnamiddag en op vrijdag 11.30 - 15.15 uur

De therapie gebeurt in twee groepen van acht personen.

Veranderingsproces

De therapie richt zich tot mensen die zelf vragende partij zijn voor een intensieve inzichtgevende psychodynamische behandeling, als ze vastlopen in zichzelf herhalende patronen op het vlak van studie of werk, zelfbeleving, emotieregulatie en relaties.

Er wordt een intensief groepstherapeutisch programma aangeboden, met twee keer per week muziektherapie en twee keer per week groepspsychotherapie met een sociotherapeutisch bindpunt. Een intens groepstherapeutisch proces, verbaal en non-verbaal, faciliteert een proces waarbij je inzicht en ervaren combineert. Nieuwe patronen op het vlak van beleving van jezelf en anderen, op het vlak van omgaan met emoties en op het vlak van hechting en nabijheid, kunnen zich ontwikkelen.

Therapie aanvragen

nansie.daems [at] upckuleuven.be (subject: Aanvraag%20therapie%20op%20afdeling%20Klipp)

De therapie op afdeling Klipp gebeurt na twee intakegesprekken.

 1. In een eerste gesprek gaat een psychiater of psycholoog met je na of het therapieaanbod van Klipp voldoende beantwoordt aan jouw hulpvraag, en zo ja welk therapieprogramma voor jou het meest aangewezen is.
 2. Vervolgens komt er een tweede afspraak met een verpleegkundige om praktische zaken en behandelafspraken te bespreken.

Over de behandeling

Persoonlijkheidsmoeilijkheden

Onze behandeling richt zich tot mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden. Vaak zijn er reeds langer bestaande psychische klachten zoals depressies of sterke stemmingswisselingen, angsten of vage spanningsklachten, eetproblemen, middelenmisbruik, seksuele problemen, impulsiviteit,... Maar er is in feite meer aan de hand. Men merkt dan dat men vooral op het vlak van relaties steeds dezelfde patronen en problemen tegenkomt. Ook op het vlak van werk of opleiding loopt men vast, ondanks de nodige intellectuele capaciteiten. Het leven voor mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden is vaak zwaar en onbevredigend en gaat gepaard met ernstig lijden.

Persoonlijkheidsmoeilijkheden ontstaan meestal door een combinatie of interactie van tekorten in de omgeving en een zekere erfelijkheid op het vlak van temperament. Zo kunnen traumatische gebeurtenissen een effect hebben op de manier waarop men omgaat met emoties en op de ontwikkeling van een basaal wantrouwen. Een trauma kan er immers toe leiden dat men zich gaat afsluiten van zijn gevoelswereld. Anderzijds ontwikkelen niet alle mensen met een traumatisch verleden een persoonlijkheidsproblematiek. Er zijn dus beschermende factoren. Als iemand zich een voorstelling kan maken van de drijfveren van anderen om op een bepaalde manier te reageren, helpt dit vaak om situaties beter te begrijpen, te voorspellen en te verwerken.

Drie invalshoeken

We kijken naar persoonlijkheidsmoeilijkheden via drie invalshoeken.

 1. Hoe je jezelf en anderen beleeft
  Persoonlijkheidsmoeilijkheden kenmerken zich door weinig flexibele, eerder starre patronen van omgaan met en beleven van zichzelf en anderen. In die zin is er vaak een zwart-wit beleving met weinig ruimte voor nuancering. Zo kan men bijvoorbeeld iemand erg idealiseren, maar als die persoon je teleurstelt kan het plots helemaal uit zijn met de vriendschap. Op sommige momenten voelt men zich erg potent/capabel/tot veel in staat... en op andere momenten totaal waardeloos. Er is geen stabiel zelfgevoel en vragen als 'Wie ben ik?' of 'Wat wil ik?' leiden vaak tot verwarring.
   
 2. Hoe je omgaat met emoties
  Vaak heeft men moeilijkheden bij het omgaan met emoties. Dat kan gaan van niet goed weten wat men precies voelt, tot intense woede of tot bijna niets voelen. Dat laatste kan het gevolg zijn van het feit dat men zich al op jonge leeftijd vanbinnen heeft gesloten en daardoor het contact met de innerlijke wereld is kwijtgeraakt. Het kan ook zijn dat men moeite heeft om pijnlijke gevoelens te verdragen. Men heeft dan de neiging innerlijke spanning te gaan afreageren of te evacueren door zichzelf pijn te doen (automutilatie), door snel wisselende seksuele contacten aan te gaan, door medicatie, drugs of alcohol te gebruiken of door zich uit te hongeren of juist veel te eten, door overactief te zijn,... Vaak gaat het om zelfdestructief gedrag. Wat ook soms gebeurt is dat men onverdraaglijke gevoelens onbewust in een ander gaat opwekken om ze daar te controleren. Zo kan iemand die moeite heeft om zijn eigen kwaadheid te voelen onbewust steeds anderen kwaad maken.
   
 3. Een basisgevoel van onveiligheid
  Mensen met persoonlijkheidsmoeilijkheden kunnen doorgaans moeilijk rust vinden bij zichzelf en staan vaak met een basaal/fundamenteel wantrouwen in het leven. Men beleeft anderen of de omgeving vaak als onvoorspelbaar of onbeschikbaar. Men durft niet te vertrouwen op iets beter.

De problemen die men in het dagelijks leven ondervindt zullen zich ook binnen onze setting gaan voordoen. Hiervoor is een veilige omgeving nodig. Men krijgt via verschillende invalshoeken de kans om voeling te krijgen met en zicht op deze patronen van omgaan met zichzelf en anderen. Ook kan men ontdekken hoe men omgaat met emoties en krijgt men vele aanreikingen om hierin verandering te brengen. De beschikbaarheid van de stafleden is hierbij belangrijk. Ook de voorspelbaarheid van de manier waarop men omgaat met elkaar en met wat zich voordoet op de afdeling en in de therapieën is belangrijk om nieuwe ervaringen te kunnen opdoen. Het programma is opgebouwd vanuit een elkaar versterkend geheel van therapieën. Er zijn drie invalshoeken: het samenleven op de afdeling, de verbale therapie – groepspsychotherapie en groepspsychoanalyse –, en de non-verbale therapieën – muziektherapie, psychomotorische therapie en plastische expressie.
 


 

Psychotherapeutisch kader

Akkoord over deelname aan alle therapieën.

Op KLIPP staat de groepswerking centraal. Werken in groep betekent dat het essentieel is dat iedereen aan alle therapieën deelneemt. Afwezigheden hebben immers een grote impact op de kwaliteit van de werking, niet alleen voor je eigen proces maar ook voor dat van de anderen. Tijdens je behandeling zal je ook merken dat afwezigheden vaak onbewust een betekenis hebben in het therapeutisch proces dat je doormaakt. Elkaar aanspreken op afwezigheden, en elkaar binnen de groep aanmoedigen om de dieperliggende drijfveren te bespreken is daarom erg belangrijk.

Akkoord voor een actieve therapiedeelname.

Om meer zicht te krijgen op je innerlijke wereld is het erg belangrijk dat je vrijuit spreekt in de therapie, o.a. over wat je beleeft in het samen therapie doen, ten opzichte van elkaar maar ook ten opzichte van het team en de therapeut(en). Maar het is eveneens belangrijk dat je vrij uit kan spreken over het leven hierbuiten.. Vaak zullen patronen waarop je hierbuiten vastloopt zich ook herhalen binnen de groepswerking. Elkaar ondersteunen en elkaar ook soms kunnen confronteren zijn belangrijk om meer zicht op deze patronen te krijgen en om nieuwe manieren van omgaan met jezelf en anderen te ontdekken. In de behandeling is er eveneens ruimte en plaats voor irrationele gedachten en gevoelens. Ook al kan je deze gedachten en gevoelens vaak zelf nog niet helemaal kan begrijpen of plaatsen, het is belangrijk dat die samen besproken en bekeken kunnen worden.

Akkoord mbt privacy en het groepsgeheim.

Het groepsgeheim is essentieel. Om aan therapie te doen is immers een veilige omgeving nodig waarin iedereen zichzelf kan zijn, en dus ook zijn/haar kwetsbaarheid kan tonen. Iedereen moet dan ook de absolute garantie hebben dat de dingen die in groep besproken worden ook binnen de groep en de therapieën blijven en daar met respect voor ieders privacy behandeld worden.

Akkoord om de contacten met groepsgenoten ten dienste van het therapeutisch proces te gebruiken.

Voor vele mensen is het kunnen delen van zeer persoonlijke aspecten een erg deugddoende  maar ook intense ervaring. Dit brengt vaak met zich mee dat men deze contacten ook soms graag wil meenemen naar de tijd buiten de therapieën of zijn persoonlijke sociale leven. In psychodynamische psychotherapie heeft dit echter een remmende werking op wat er in de veiligheid van de groep kan besproken worden. Indien er exclusievere contacten geweest zijn met groepsgenoten buiten de therapieën of er gevoelens leven naar mekaar toe is het belangrijk dat hierover in de groep gesproken wordt.

Het aangaan van een intieme relatie met iemand van de afdeling tijdens de therapie wordt te zeerste afgeraden. Onze ervaring leert dat dit steeds een grote en remmende impact heeft op het persoonlijke therapeutisch proces dat men doormaakt maar ook onveiligheid teweeg brengt voor de andere groepsleden. Ook lichamelijk contact is niet toegestaan op de afdeling.

Akkoord om gevoelens uit te drukken in woorden en niet via gedrag:

Het leren woorden geven aan indrukken, belevingen en spanningen is iets wat leidt tot zowel het beter kunnen verdragen en verwerken van spanningen en psychische pijn als tot het beter leren kennen van zichzelf. Het zorgt tevens voor veiligheid als zowel moeilijke gevoelens (bijvoorbeeld kwaadheid, jaloezie, …) als positieve gevoelens (troost, medeleven, sympathie, …) in woorden uitgedrukt kunnen worden en niet via gedrag geuit worden. Verbale agressie of intimidatie is daarom op Klipp niet toegestaan.