Family matters?!

vr 19 januari 2024 (09.00 tot 17.00)

Psychoanalytische studiedag over werken met gezinnen, met een bijzondere aandacht voor multi-familietherapie. | Journée d'étude psychanalytique sur le travail avec les familles, avec un accent particulier sur la thérapie multifamiliale.

 

Adres: 
Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
België
Type evenement: 
Congres/studiedag/symposium
Prijs: 
€85

Programma: 

Info en Français


Informatie in het Nederlands

In het therapeutisch werk met kinderen, adolescenten en jongvolwassenen voel je dat het gezin ertoe doet, maar op welke manier kan je hen betrekken in de zorg? Hoe kan je de verhouding en de dynamiek tussen de reële gezinsleden en de verinnerlijkte objectfiguren begrijpen? Kan een multi-familiegroep (MFG) een veilige plek bieden om de dialoog tussen verschillende generaties gestalte te geven?

De focus van deze studiedag ligt op de rol van de familieband in ons mentaal welzijn. Je verbreedt je blikveld door met een psychoanalytische bril te kijken naar enkele belangrijke systemische concepten. Vervolgens maakt je kennis met het therapeutische denken van de Argentijnse psychoanalyticus Jorge Badaracco, die vanuit de praktijk intuïtief een multi-familiegroep ontwikkelde. Naast de voorstelling van enkele vormen van MFG (gericht op adolescenten, jongvolwassenen of volwassenen), dagen we het multi-familie denken uit 'voorbij' het verbaal-therapeutische, zoals spelenderwijs gebeurt met de allerkleinsten. Tot slot sta je stil bij de manier waarop toekomstige multi-familietherapeuten zich kunnen sterken in hun groeiproces, met behulp van de handvatten hiertoe ontwikkeld doorheen een intensieve samenwerking met MFG-collega's uit Italië, Spanje en Portugal (Erasmus+ project).

De studiedag richt zich naar iedereen met interesse in werken met gezinnen op een psychoanalytische manier, en naar wie nieuwsgierig is naar hoe gezinswerk in groep vorm kan krijgen. De praktijk van MFG kan relevant zijn in diverse contexten, gaande van (multiculturele) ontmoetingsplaatsen in de brede samenleving, van eerstelijns- tot gespecialiseerde zorg in de (geestelijke) gezondheidssector.

Programma

9.00 | Onthaal

9.15 | Opening
prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

9.20 | Welkom
Saskia Verbesselt, coördinator Belgische partner in het Europese Erasmus+ project Multi-Family Groups in Mental Health Care
Martine Lambrechts, inhoudelijk verantwoordelijke Erasmus+

9.40 | Familietijd
Mariska Christianen, klinisch psycholoog, systeemtherapeut, psychoanalytische therapeut in mobiel team GGZ Leuven-Tervuren (UPC KU Leuven)

10.40 | Koffie

11.00 | Multi-familie psychoanalyse: van Badaracco tot vandaag
Nicolas Rabain, klinisch psycholoog in Centre Alfred Binet (ASM13, Parijs), co-directeur van het tijdschrift Adolescence, Docent bij Departement Psychoanalytische studies in Université Paris Cité

12.00 | Dialoog met publiek

12.30 | Lunch

13.45 | Resultaten van het Erasmus+ project: Groeien als (multi-)(familie)(therapeut) 
Saskia Verbesselt, coördinator Erasmus+ en Martine Lambrechts, inhoudelijk verantwoordelijke Erasmus+

14.20 | Ateliers

 • Atelier 1 | speelOdroom, een speelveld tussen familie en het sociale leven voor de allerkleinsten en hun ouders (NL) 
  Kristel Bleyen, psycholoog, kandidaat-lid Belgische Vereniging voor Psychoanalyse 
  Simon Fiore, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog, participant Belgische School voor Psychoanalyse 
  Els Roeykens, klinisch kinder- en jeugdpsycholoog 
  Alle drie zijn onthaalmedewerker bij speelOdroom, een maison verte
   
 • Atelier 2 | De opstart van een multi-familie groep voor adolescenten' (NL en FR) 
  Nicolas Rabain, klinisch psycholoog in Centre Alfred Binet (ASM13, Parijs), co-directeur van het tijdschrift Adolescence, Docent bij Departement Psychoanalytische studies in Université Paris Cité
   
 • Atelier 3 | Terugkijken op 15 jaar multi-familiegroepservaring’ (FR) 
  Serge Mertens de Wilmars, psychiater en psychotherapeut opgeleid in gezinstherapie en systemische interventie, oprichter eerste multi-familie groep in Wallonië in Centre Neuro-Psychiatrique Saint-Martin in Dave, supervisor volwassenenpsychiatrie, deskundige Hoge Gezondheidsraad, klinisch docent in Université Catholique de Louvain

16.00 | Koffie

16.15 | De olifant in de kamer
Saskia Verbesselt, verpleegkundige
dr. Sophie Guiot, psychiater, supervisor, psychoanalytica Belgische School voor Psychoanalyse
Martine Lambrechts, klinisch psycholoog, psychoanalytisch therapeut, aspirant-lid bij Belgische Vereniging voor Psychoanalyse
Alle drie zijn multi-familietherapeut op Joris, de afdeling voor jonge volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid.
 

Deelnameprijs

Inclusief broodjeslunch en koffie 

 • 85 euro 
 • studenten of personen met een beperkt inkomen: 45 euro
 • medewerker Z.org KU Leuven?
  je kan inschrijven zonder te betalen, de verrekening van je deelnameprijs gebeurt intern
  stem vooraleer je inschrijft steeds je deelname af met je leidinggevende, via myUPC
  deze opleiding komt in aanmerking voor je opleidingsteller

Accreditering

Accreditering voor artsen, categorie psychiatrie, is aangevraagd.

Vragen?

saskia.verbesselt [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20studiedag%20Family%20matters%3F!)
 

Ik schrijf me in  

 

Organisatie

Deze studiedag is mogelijk dankzij een co-financiëring vanuit Erasmus+ (project Multi-Family Groups in Mental Health, Fa.M.He, nr. 2021-1-IT01-KA220-VET-00033303), en dankzij een samenwerking met de afdeling voor psychose bij jonge volwassenen, Joris, op Campus Kortenberg. 

Coördinatie

 • Saskia Verbesselt, psychiatrisch verpleegkundige op afdeling Joris en coördinator Erasmus+ 
 • Martine Lambrechts, klinisch psycholoog op afdeling Joris, psychoanalytisch psychotherapeut, aspirant-lid van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, en inhoudelijk verantwoordelijke Erasmus+

 

 


Info en Français

Dans le travail thérapeutique avec les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, vous sentez que la famille est importante, mais de quelle manière pouvez-vous l'impliquer dans les soins ? Comment comprendre la relation et la dynamique entre les membres réels de la famille et les figures d'objet internalisées ? Un groupe multifamilial (GMF) peut-il offrir un lieu de confiance permettant d'instaurer un dialogue intergénérationnel ?

Cette journée est axée sur le rôle du lien familial dans notre bien-être mental. Nous élargissons notre réflexion en examinant certains concepts systémiques clés sous l'angle de la psychanalyse. Vous serez ensuite initiés à la pensée thérapeutique du psychanalyste argentin Jorge Badaracco, qui a intuitivement développé un groupe multifamilial à partir de sa pratique. Outre la présentation de certaines formes de groupes multifamiliaux (destinés aux adolescents, aux jeunes adultes ou aux adultes), nous mettrons à l'épreuve la pensée multifamiliale "au-delà" de la thérapie verbale, comme cela se fait de manière ludique avec les tout-petits. Nous réfléchirons à la manière dont les futurs thérapeutes multifamiliaux peuvent se renforcer dans leur processus de croissance, en utilisant les outils développés grâce à une coopération intensive avec des collègues GMF d'Italie, d'Espagne et du Portugal (projet Erasmus+).

La journée s'adresse à tous ceux qui sont intéressés par le travail avec les familles d'une manière psychanalytique et qui se sentent interpellés pour explorer comment le travail familial en groupe peut prendre forme. La pratique du GMF peut être pertinente dans différents contextes, allant des lieux de rencontre (multiculturels) à la communauté au sens large, des soins primaires aux soins spécialisés dans le secteur de la santé (mentale).

La journée d'étude se déroulera en deux langues, avec des intervenants et des participants francophones et néerlandophones. Des interprètes faciliteront le dialogue et les échanges. 

Programme

9.00 | Réception

9.15 | Ouverture
prof. dr. Filip Bouckaert, médecin-chef, UPC KU Leuven

9.20 | Accueil
Saskia Verbesselt, coordinatrice Partenaire belge du projet européen Erasmus+ Multi-Family Groups in Mental Health Care" (Groupes multifamiliaux dans les soins de santé mentale)
Martine Lambrechts, responsable de contenu Erasmus+

9.40 | Le temps de la famille
Mariska Christianen, psychologue clinicienne, thérapeute systémique, thérapeute psychanalytique dans l'équipe mobile GGZ Leuven-Tervuren, UPC KU Leuven

10.40 | Pause-café

11.00 | La psychanalyse multifamiliale : de Badaracco à nos jours
Nicolas Rabain, psychologue clinicien au Centre Alfred Binet (ASM13, Paris), co-directeur de la revue Adolescence, maître de conférences au département d'études psychanalytiques de l'Université Paris Cité

12.00 | Échange avec la salle

12.30 | Repas (sur place)

13.45 | Résultats du projet Erasmus+: Grandir en tant que (thérapeute)(multi)(familial)
Saskia Verbesselt, coordinatrice Erasmus+
Martine Lambrechts,responsable du contenu Erasmus+

14.20 | Ateliers

 • Atelier 1 | speelOdroom, un terrain de jeu entre la famille et la vie sociale pour les tout-petits accompagnés d'un adulte qui leur est proche' (NL) 
  Kristel Bleyen, psychologue, candidate-membre à la Société belge de psychanalyse
  Simon Fiore, psychologue clinicien pour enfants et adolescents, participant à l' Ecole belge de la psychanalyse
  Els Roeykens, psychologue clinicienne pour enfants et adolescents
  Tous sont accueillant.e.s. au speelOdroom, une maison verte
   
 • Atelier 2 | Le démarrage d'un groupe multifamilial pour adolescents (NL/FR)
  Nicolas Rabain, psychologue clinicien au Centre Alfred Binet (ASM13, Paris), co-directeur de la revue Adolescence, maître de conférences au Département d'études psychanalytiques de l'Université Paris Cité
   
 • Atelier 3 | Retour sur 15 ans d'expérience de groupe multifamilial (FR)
  Serge Mertens de Wilmars, psychiatre et psychothérapeute formé à la thérapie familiale et à l'intervention systémique ; fondateur du premier groupe multifamilial en Wallonie au Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin à Dave, superviseur en psychiatrie adulte, expert auprès du Conseil Supérieur de la Santé, chargé de cours clinique à l'Université Catholique Louvain

16.00 | Pause-café

16.15 | Visible comme le nez au milieu de la figure
Saskia Verbesselt, infirmière
dr. Sophie Guiot, psychiatre, superviseur, psychanalyste à l'Ecole belge de psychanalyse
Martine Lambrechts, psychologue clinicienne, thérapeute psychanalytique, membre-aspirant de la Société belge de psychanalyse
Toutes sont thérapeutes multifamiliales à Joris, service pour jeunes adultes présentant une vulnérabilité psychotique (UPC KU Leuven)

Prix

Y compris le déjeuner sandwich et le café

 • 85 euros
 • étudiants ou personnes aux revenus limités: 45 euros

Accréditation

L'accréditation pour les médecins, catégorie psychiatrie, a été demandée.

Questions?

saskia.verbesselt [at] upckuleuven.be

Organisation

Cette journée d'étude est réalisée grâce au cofinancement d'Erasmus+ (projet Multi-Family Groups in Mental Health, Fa.M.He, no 2021-1-IT01-KA220-VET-00033303), et en collaboration avec Joris, service pour des jeunes adultes avec une vulnérabilité psychotique (UPC KU Leuven)


payment options
upc_patient-familiegroep_v9_web_-_kopie_3op4.jpg
Schrijf je in vóór 13 januari 2024. Je inschrijving annuleren, met terugbetaling van je inschrijfgeld, kan tot zeven dagen voor het event. Neem hiervoor contact op met de organisator.

Blijf op de hoogte