Concept EPA versterkt zorg in netwerk

JAARVERSLAG 2019

 

Als zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis in overleg samenwerken kunnen ze patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) beter op weg helpen naar duurzaam herstel.

1,7% van de volwassenen in onze samenleving kampt met een ernstige, langdurige psychiatrische aandoening. Het gaat om mensen die lijden onder een complexe problematiek van psychische problemen zoals psychose, stemmingsstoornis of autisme en in meerdere aspecten van het leven beperkingen ondervinden.

Een goede behandeling en opvolging maakt voor hen een wereld van verschil op weg naar een duurzaam

herstel en een meer bevredigend leven. Maar door het langdurig karakter van hun aandoening en hun wisselende zorgbehoefte moeten ze daarvoor aankloppen bij heel wat verschillende hulpverleners en instanties. Als die apart van mekaar werken, zonder overleg of gemeenschappelijke strategie, daalt de kans op slagen zienderogen.

Casustafel

‘Vandaag gebeuren al heel wat inspanningen door zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis om onderling af te stemmen. Maar het gebeurt nog onvoldoende structureel’, zegt psychiater Bart Leroy, supervisor van het Mobiel ggz-team Leuven-Tervuren. ‘Daarom zijn we in ons ziekenhuis aan de slag gegaan met het concept EPA. Het concept helpt ons om de focus te verleggen van structuur naar proces, met een nog grotere bekommernis om de kwaliteit van het zorgtraject dat een patiënt kan afleggen.’

‘Hierbij hanteren we de EPA-definitie volgens Philippe Delespaul. Indien een patiënt beantwoordt aan de criteria ondernemen we de nodige acties, over afdelings- of teamgrenzen heen. We organiseren bij aanvang van een nieuwe opname een casustafel met alle betrokken collega’s in het ziekenhuis en extern. Daarin gaan we samen na waar de noden liggen van de patiënt. We bepalen de beste behandelstrategie. We kijken waar hiaten zitten in bestaande hulpverlening en brengen in kaart langs waar een zorgtraject kan verlopen. Dat gaat verder dan de loutere psychische zorg. Het gaat ook over wonen, werken, vrije tijd en sociaal contact.’

Anticiperen op wachttijden

‘Bijkomend voordeel om met alle hulpverleners samen het zorgtraject uit te stippelen, is dat je beter kan anticiperen op eventuele wachttijden bij de partnerinstellingen’, vervolgt dokter Leroy. ‘Ons mobiel team vormt daarbij een belangrijke schakel. We streven ernaar om een EPA-patiënt in die mate te verbeteren dat hij terug kan naar zijn vertrouwde zorgverleners in bijvoorbeeld beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis, instellingen die in hoofdzaak EPA-patiënten opnemen. Belangrijk is dat we niet alleen afronden maar tegelijkertijd de deur op een kier laten mocht er een nieuwe crisis aankomen.’

Aanmeldingsformulier

‘Binnen het netwerk Diletti hebben we een aanmeldingsformulier ontwikkeld’, gaat Bart Leroy verder. ‘Alle partners in het regionale netwerk van Vlaams-Brabant-oost kunnen het gebruiken: de huisarts, de psychiater of psycholoog, de psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor beschut wonen,  verzorgingstehuizen en organisaties als het OCMW, het CAW of de Gezinshulp.’

Het formulier brengt naast de lichamelijke en psychische gezondheid ook aspecten als wonen, werken, vrije tijd, studies, relaties en het sociaal netwerk, kinderen, administratie en financiën en zingeving in kaart. Tevens de verwachtingen van de verwijzer, voorgeschiedenis en het professioneel netwerk van hulpverleners waar de patiënt een beroep op kan doen.

 

 

  De EPA definitie — volgens Philippe Delespaul (2013)

Een ernstige psychiatrische stoornis is een stoornis:
• die zorg/behandeling noodzakelijk maakt
• die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat
• waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van de psychiatrische stoornis en niet van voorbijgaande aard is (ten minste enkele jaren)
• waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het behandelplan te realiseren.

De term ‘ernstig’ heeft betrekking op bijkomende beperkingen op meerdere levensgebieden. De onderlingeverwevenheid tussen de psychische problemen en andere levensdomeinen is hierbij kenmerkend.

 


Lees het jaarverslag 2019