Van Agnes tot HIC

JAARVERSLAG 2019

Agnes, de afdeling met verhoogd toezicht, evolueert naar een High & Intensive Care-unit. In een HIC-werking staan intensieve zorgen op maat van de individuele noden van de patiënt centraal, met aandacht voor interventies die het gebruik van dwang verminderen.

De HIC verwelkomt patiënten met een ernstig en acuut psychiatrisch ziektebeeld dat hen in gevaar kan brengen. Dat kan vaak gepaard gaan met wilsonbekwaamheid, een afwezig ziekte-inzicht en de afwijzing van behandeling. Dergelijk ziektebeeld is veeleer zeldzaam, maar leidt vaak tot een hoge mate van persoonlijk, familiaal en maatschappelijk lijden. Gedwongen opnames of andere vrijheidbeperkende maatregelen (VBM) zoals afzondering, fysieke, mechanische of medicamenteuze fixatie zijn dan soms onafwendbaar. Zulke beschermingsmaatregelen hebben echter een negatieve connotatie en hebben vaak een traumatiserend effect op de patiënt, zijn omgeving en de hulpverleners.

Intensieve zorg voor individuele nood

In een HIC-werking staan daarom intensieve zorgen op maat van de individuele noden van de patiënt centraal, wat ook inhoudt dat de nodige interventies het gebruik van dwang reduceren. ‘De behandeling’, zegt dr. Hella Demunter, ‘is erop gericht dat de patiënt zoveel mogelijk betrokken wordt in zijn  behandelproces en zo snel mogelijk de regie over het eigen denken, voelen en handelen kan herwinnen.’

Om dit mogelijk te maken, evolueert de afdeling naar twee subunits met minder patiënten en het behoud van de personeelsomkadering. Dat moet helpen om maximale nabijheid bij de patiënt te waarborgen. Architecturale aanpassingen geven de afdeling een meer geborgen en huiselijker karakter. Ook de inrichting van twee comfortrooms en van een intensievezorgenkamer die één-op-éénbegeleiding of rooming-in mogelijk maken, bieden ondersteuning in de vormgeving van een gastvrije, 'healing & holdingomgeving'.

Blijkt afzondering van de patiënt toch onvermijdelijk, dan wordt die in de tijd maximaal beperkt en wordt de patiënt omkaderd vanuit de basisvisie: ‘Wie ernstig ziek is, laat je niet alleen.’

 

Lees het jaarverslag 2019